COMUNICACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN FINAL 2019/2020

Os resultados da avaliación final estarán dispoñibles en CentrosNet a partir do 8 de xuño.

Así mesmo as familias recibirán información acerca dos resultados da avaliación final a través dunha mensaxe de CentrosNet o 8 de xuño.

O Conservatorio Profesional de Danza de Lugo desenvolveu no presente curso escolar unha nova liña dentro do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado: Implantación dos programas Erasmus+ no CDAN de Lugo. 

A través do seminario Á procura da internacionalización do CDAN o profesorado afondou no deseño dun plan de desenvolvemento europeo axeitado ás necesidades das nosas ensinanzas.

Grazas ós poñentes Francisco Javier Nuñez Aguado e Teresa Bacete García por compartir as súas experiencias e ao equipo de profesores pola súa dedicación.

Nas "Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia" e no seu pto.- 6. Currículo e programacións didácticas, explicita que:

6.1 Os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións didácticas  para  centrar  as  actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían  desenvolver os alumnos  e  as  alumnas,  en  función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou  materia, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.

En cumplimento de dita instrución, o Conservatorio Profesional de Danza de Lugo publica as Adapatacións das programacións das distintas materias e cursos.

Pode consultar dita documentación nos adxuntos desta mesma entrada.

Distribuir contido