Probas de Acceso a 1º Grao Profesional

A adxudicación da praza quedará supeditada a superación da proba e a existencia de prazas vacantes nas especialidades que se solicitan.

 

- REQUISITOS PARA INGRESAR NO GRAO PROFESIONAL

1º DE GRAO PROFESIONAL:

Será preciso superar unha proba de acordo co disposto no Decreto 203/2007 (DOG do 31 de outubro de 2007). Dita proba será no mes de xuño e a matrícula a primeiros do mes (xuño).

 

- OFERTA DE PRAZAS PARA 1º GRAO PROFESIONAL PARA O CURSO 2018-19

 

   

2018-19

 

Materia

Prazas 1º Grao Profesional

 

Acordeón

0

 

Arpa

1

 

Canto

2

 

Clarinete

6

 

Contrabaixo

3

 

Fagot

0

 

Frauta Travesa

2

 

Gaita Galega

1

 

Guitarra

2

 

Oboe

4

 

Percusión

2

 

Piano

16

 

Saxofón

5

 

Trombón

1

 

Trompa

4

 

Trompeta

1

 

Tuba

1

 

Viola

3

 

Violín

6

 

Violoncello

2

 

- ORDE PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS VACANTES

Segundo o aprobado no pasado Consello Escolar celebrado o 5 de Abril de 2017, quedou establecido a orde da Listaxe de Espera para o mes de Setembro das prazas vacantes. Podedes consultala no seguinte título (link): Orde para a Adxudicación de prazas vacantes

p.18.06.029

 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

 

Segundo a normativa vixente (Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música) no seu artigo 5º aparece:

 

"(…) Os conservatorios e os centros autorizados de música farán públicos os prazos de matrícula, datas de exame e número de postos escolares vacantes coa suficiente antelación. Así mesmo, publicarán nos taboleiros de anuncios dos centros os contidos e criterios de avaliación das probas, que serán acordes co proxecto curricular de cada centro (…)"

 

 Pinchando na imaxe de máis abaixo, poderedes consultar os Contidos e Criterios de Avaliación das materias susceptibles de ser avaliadas nas Probas de Acceso a 1º Grao Profesional.

 

 Toda a información aquí amosada, foi extraída das diferentes Programacións Didácticas (poden ser consultadas na páxina web) das materias que se imparten no Centro e estará publicada no taboleiro do Centro (ata o 1 de Xuño, por motivos de espazo).

 

 

v.18.04.14

 

PUBLICACIÓN DE DÍAS E HORAS DOS/AS ASPIRANTES ÁS PROBAS DE ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

Pinchando no título anterior, poderán consultar o día e hora asignado para a realización das Probas de Acceso a 1º Grao Profesional dos/as aspirantes matrículados/as.

(p.18.06.13)

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox