Instruccións acceso cualificacións

Estimados/as alumnos/as, nais, pais e titoras/es:

A consulta das cualificacións da I e II Avaliación (ADVERTENCIA: as cualificacións da III Avaliación, que é a final, entregaranse en papel), faltas de asistencia a clase e outros datos dos/as alumno/as do noso Centro, realizarase a través da aplicación CENTROSNET.

Para acceder a esta aplicación precisarase ir a web do conservatorio http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusxanviano/ e no menú dereito facer click en Acceso a CENTROSNET; os datos para o acceso son:

Usuario: Data de nacemento co formato dd/mm/aaaa

Contrasinal: Nº expediente (este dato pódese atopar no carné de estudante e nos boletíns de cualificacións, non varía durante os distintos cursos).

Os alumnos con máis dunha especialidade terán que acceder co número de expediente de cada unha, o número será o mesmo para todas as especialidades pero engadindo unha letra a, b ou c segundo sexa 1ª, 2ª ou 3ª especialidade, por ex: 123456a, 123456b ou 123456c

No primeiro acceso á aplicación abriráse unha ventana na que terán que facilitar unha contrasinal persoal, por defecto aparecerá o correo electrónico facilitado no momento da matrícula, comprobar que este ben gravado. No caso de non aparecer unha dirección de correo electrónico deberá engadirse.

Logo debemos acceder a conta de correo indicada para activar o contrasinal persoal.

A próxima vez que acceda a CENTROSNET, deberá introducir os tres campos:

O usuario, contrasinal e contrasinal persoal.

 

 Menús da aplicación:

General: Horario do alumnado, envíos de mensaxes aos profesores das materias nas que esta matriculada/o e solicitude do cambio de datos persoais.

Historial: Expediente, faltas de asistencia a clase é materias nas que realizou a matrícula no curso actual.

Menú: Cualificacións das avaliacións e observacións do profesorado.

Común: Enlaces para a descarga dos programas necesarias para o bo funcionamento da aplicación CENTROSNET.

IMPORTANTE:

- As cualificacións das avaliacións só teñen carácter informativo, o documento acreditativo das cualificacións finais son os informes que entregará o titor no conservatorio ao remate do curso nas convocatorias de xuño e setembro.

- Algúns navegadores de internet poden almacenar na súa memoria os contrasinais polo que é recomendable borrar estes datos nos ordenadores de uso público.

- Pódese descargar un arquivo cun titorial de todo o explicado aquí, a continuación.

AdxuntoTamaño
Acceso CENTROSNET.pdf77.21 KB

Web compatible co navegador Mozilla Firefox