Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto.

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral, actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos conociemientos básicos no terreo da informática musical
Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos conociemientos básicos no terreo da informática musical

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías, e máis concretamente da edición e secuenciación dixital, no ámbito da composición


Neste curso estudarase os coñecementos básicos de xeración de son, manipulación e síntese, e tratamento compositivo.

Redución ao teclado de partituras de distintas formacións vocais e instrumentais de dificultade progresiva, análise de elementos musicais incluídos na partitura e aplicación ao teclado.

Desenvolvemento das habilidades harmónico-contrapuntísticas e adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación, reflexión e documentación musicais. Asimilación das principais teorías da organización musical. Realización de traballos estilísticos e libres. Práctica instrumental. Estudo do repertorio no contexto estilístico.

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantenemento. Solución de problemas mecánicos. Entonación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.

Interpretación Histórica ao Clave

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Aula virtual para Notacións históricas I
Evolución del Repertorio - Patricia Rejas
Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais.
En este curso se profundiza en las características constructivas de los primeros pianos, hasta principios del siglo XIX y en su técnica interpretativa.
Curso de Historia de los Instrumentos, materia principal TROMBÓN