Omitir cursos

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral, actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.


Neste curso estudarase os coñecementos básicos de xeración de son, manipulación e síntese, e tratamento compositivo.


Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías, e máis concretamente da edición e secuenciación dixital, no ámbito da composición

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos conociemientos básicos no terreo da informática musical
Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos conociemientos básicos no terreo da informática musical

Interpretación Histórica ao Clave

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Aula virtual para Notacións históricas I
Evolución del Repertorio - Patricia Rejas
Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais.
En este curso se profundiza en las características constructivas de los primeros pianos, hasta principios del siglo XIX y en su técnica interpretativa.
Curso de Historia de los Instrumentos, materia principal TROMBÓN