Instruccións da Consellería de Educación para o correcto desenvolvemento do terceiro trimestre