Cursos dispoñíbeis

Espazo destinado á información e documentación relativa ao departamento de Canto, así como medio destinado ás reunións do profesorado implicado

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, a voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.


Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, a voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Curso xeral para todo o alumnado de Tuba

Véase programación 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Traballo de Repertorio Orquestral - Narciso Pillo

Clases Música de Cámara - Narciso Pillo

Foro de novidades e debate acerca dos diferentes repertorios do alumnado

Herramientas y trabajo para la materia RITA, clase de Pablo Ferreño.

Curso correspondiente a la asignatura de Técnicas de Control Emocional y Corporal de la especialidad de violonchelo
Curso correspondiente a la materia de Historia de los instrumentos en la especialidad de violonchelo

Aula virtual para la clase de cámara de dúo de clarinetes

Aula virtual de arpa y repertorio orquestal

Desenvolvento de destrezas, habilidades, mecanismos e estratexias para utilizar un conxunto de ferramentas, fontes de información e conexións, coa finalidade de que cada estudante utilíceas de forma asidua para aprender.

Ferramentos, mecanismo e actividades para ler, para facer/reflexionar facendo e para compartir e reflexionar en comunidade. O PLE inclúe a Rede Persoal de aprendizaxe (PLN), contornas onde relacionarse con oturas persoas de/coas que aprender., coas que interactuamos e comunicámonos e, por tanto, as ferramentas que nos facilitan buscar, atopar e conectar coas devanditas persoas.

Actividades complementarias a la interpretación. Práctica de la reducción de partituras. Desarrollo de la capacidad de analizar formal y estéticamente las obras, teniendo en cuenta los estilos, compositores/as y géneros musicales. Reconocimiento de las partes más características de las partituras orquestales. Utilización de los recursos y capacidades polifónicas del piano. Práctica de la reducción armónica.

Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais

Enlace a clases virtuais do repertorio de Lied para o alumnado de segundo curso de Canto. 

Posta en común relacionada cos textos e música dos mesmos. Situación histórico estilística.

Elección de repertorio adecuado ás características vocais do alumnado así como ás súas condicións técnicas. 

Desenvolvemento dunha escoita consciente, directamente vinculada aos coñecementos da linguaxe musical. Recoñecemento dos elementos formais, rítmicos, harmónicos, interválicos, etc. en contextos sonoros diversos. Práctica vocal e recoñecemento auditivo dos diferentes parámetros musicais en obras tonais, non tonais ou de tonalidade vaga. Consecución de ferramentas directamente vinculadas á súa aplicación no desempeño do seu futuro labor docente, nos diferentes contextos educativos.

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura á primeira vista e transposición, da improvisación e da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Síntese e dominio das dimensións da interpretación musical pianística e do repertorio do instrumento. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e da madurez creativa, con hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Preparación adecuada para a interpretación en público e das técnicas de control postural e emocional.

Abordaranse os contidos  establecidos na programación  do IIC, cos exercicios prácticos  pertinentes para a adquisición das destrezas  correspondientes.

Curso de Organoloxía, materia troncal do 2º Curso das Ensinanzas Superiores de Música No CMUS Superior da Coruña 

Análise e estudo do repertorio de ópera e zarzuela do alumnado de segundo curso de Canto. 
Aportacións históricas, literarias e musicais que axuden no afondamento das obras a interpretar.

Titorías dos TFE. 

Posta en común para os traballos fin de estudos do itinerario de Canto, así como o repertorio previsto para o concerto final de estudos. 

Resolución de dúbidas, aportación de documentación, gravacións...

A pedagoxía e didáctica do canto. Aproveitaremos para facer posta en común dos conceptos traballados na aula, así ter a disposición a normativa necesaria para as ensinanzas profesionais e artigos e/ou documentos relacionados coa técnica vocal.

Sesións de titoría para preparación do TFE dos alumnos de percusión de Pilar García Ríos.

Desenvolvemento dunha escoita consciente, directamente vinculada aos coñecementos da linguaxe musical. Recoñecemento dos elementos formais, rítmicos, harmónicos, interválicos, etc. en contextos sonoros diversos. Práctica vocal e recoñecemento auditivo dos diferentes parámetros musicais en obras tonais, non tonais ou de tonalidade vaga. Consecución de ferramentas directamente vinculadas á súa aplicación no desempeño do seu futuro labor docente, nos diferentes contextos educativos.

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura á primeira vista e transposición, da improvisación e da comprensión dos elementos e procedementos construtivos (estruturas harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos.

Curso de prácticas de Pablo Ruibal Armesto para a realización das tarefas do curso de Moodle 


Este Aula Virtual de Música de Cámara vai ser o punto de encontro onde imos poder compartir o traballo camerístico, no caso dun novo confinamento ou se algún de nos (profesora e alumnado) precisa facer cuarentena..

Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Práctica da transposición de textos musicais a diferentes tonalidades.


Neste curso traballaranse as destrezas para identificar a interválica sen referencias tonáis. Para iso utilizaranse exercicios de entoación  e recoñecemento progresivos, nos que  se presentarán  en inicio os elementos aillados, para progresivamente ir incorporando combinacións entre estos. Traballaremos con distintos métodos específicos sobre o  tema, incluindo dende exercicios sinxelos, ata  melodías máis complexas e fragmentos seleccionados do repertorio so século XX. Basearémonos sempre na interrelación da entoación dos mesmos co seu recoñecemento na escoita.

Información sobre a parte de análise das probas de acceso ao conservatorio superior para alumnos da especialidade de interpretación (diferentes familias instrumentais)

Espazo para subir traballos que deben ser avaliados polo departamento para a convocatoria extraordinaria, de diferentes disciplinas impartidas polo profesor Julián Rodríguez.

Aula dos alumnos de composición de Paz Pita.

Aula virtual para as clases das disciplinas de Harmonía/Contrapunto I e II aplicadas a Dirección e bilingües da Prof. Paz Pita. Acceso restrinxido ao alumnado matriculado nas mesmas.

Aula virtual para as clases das disciplinas de Harmonía/Contrapunto III e IV aplicadas a Dirección e bilingües da Prof. Paz Pita. Acceso restrinxido ao alumnado matriculado nas mesmas.

Aula dos alumnos de instrumentación de Paz Pita.

Luciano Berio S3

Neste curso cuadrimestral afondaremos na orixe e evolución dos instrumentos de percusión. 

Dada a situación covid, utilizaremos este foro para plantexar o traballo a desenvolver ao longo dos períodos de restriccions

Gravaredes as vosas interpretacions, enviadesmas e, durante a vosa clase, mediante videochamada, comentaremos os aspectos que vexamos necesarios das mesmas.

As vosas gravacións terán que ir nomeadas do seguinte xeito: O voso nome e primeiro apelido, obra interpretada e data.


Posta en común de obras a interpretar nas audicións de Canto.

Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos diferentes criterios interpretativos.

O coñecemento e dominio da técnica instrumental é un dos contidos fundamentais da titulación, un aspecto no que esta disciplina incide especialmente por ser un dos principais elementos vertebradores da mesma. Na materia instrumento principal piano preténdese acadar unha síntese e dominio das dimensións básicas da interpretación musical profesional. Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando críticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada para a interpretación en público e un coñecemento básico da construcción, mantemento, comportamento acústico e características do propio instrumento.


DESCRITOR: Síntese e dominio das dimensións da interpretación musical pianística e do repertorio do instrumento. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e da madurez creativa, con hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Preparación adecuada para a interpretación en público e das técnicas de control postural e emocional.


Técnicas de control emocional e corporal (Trompeta e Tuba)

En este curso aparecerá la programación de la asignatura de Técnicas de control emocional y corporal, especialidad contrabajo (cuatrimestre IV). 

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1ZXkSiCP6i6biC_7DrKgGnJ_nGdoXstle

Los materiales se enviarán semanalmente de manera personalizada por los canales habituales (enlace de Drive) a aquellos alumnos que hayan proporcionado un correo electrónico. En caso contrario, se colgarán en esta plataforma. 

En este curso aparecerán las programaciones de los ocho cuatrimestres de música de cámara. 

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1woAGutwEuYM9ZTU3glTpzodTwgB-xcwI

Los materiales se enviarán de manera personalizada por los canales habituales (enlace de Drive) a aquellos alumnos que hayan proporcionado una dirección de correo electrónico. De no ser así, se colgarán en esta plataforma. 

En este curso aparecerán las programaciones de los seis cuatrimestres de repertorio orquestal (bilingüe y no bilingüe). 

BILINGÜE: https://drive.google.com/open?id=1L-a4LtcC-12WFvLFYAlpRNjvCIsMAlpR

NO BILINGÜE: https://drive.google.com/open?id=1yitLZbVfMv6x3OMUQZnWfZ0JeTPKK3nS

Los materiales se enviarán de manera individualizada por los canales habituales (enlace de Drive) a aquellos alumnos que hayan proporcionado un correo electrónico. De no ser así, serán colgados en esta plataforma. 

En esta página aparecerán los enlaces a las programaciones de los ocho cuatrimestres de la asignatura (bilingüe y no bilingüe). 

BILINGÜE: https://drive.google.com/open?id=1L-a4LtcC-12WFvLFYAlpRNjvCIsMAlpR

NO BILINGÜE: https://drive.google.com/open?id=1lu0CLVmzs2MPXVKsr73CrNxYEH1G6XTv

Los materiales se enviarán por el canal habitual (enlace de Drive) de manera personalizada a aquellos alumnos que hayan proporcionado un correo electrónico y, de no ser así, serán añadidos a este curso. 

Herramientas para la clase de correpetición y repertorio (lied, ópera, etc...). Clase de Pablo Ferreño

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo.

Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista e para guitarra e orquestra. Criterios interpretativos aplicables a este repertorio. Perfeccionamento das capacidades técnicas, musicáis e artísticas. O xesto escénico, técnicas de concentración e de relaxación. Desenvolvemento dun estilo propio e da madurez creativa.

Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista e para guitarra e orquestra. Criterios interpretativos aplicables a este repertorio. Perfeccionamento das capacidades técnicas, musicáis e artísticas. O xesto escénico, técnicas de concentración e de relaxación. Desenvolvemento dun estilo propio e da madurez creativa.

 Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista e para guitarra e orquestra. Criterios interpretativos aplicables a este repertorio. Perfeccionamento das capacidades técnicas, musicáis e artísticas. O xesto escénico, técnicas de concentración e de relaxación. Desenvolvemento dun estilo propio e da madurez creativa.

En estas tutorías realizaremos el planteamiento y llevaremos a cabo la ayuda necesaria para el desarrollo del trabajo fin de estudios. Para ello atenderemos a aspectos relacionados con la metodología a utilizar, citas (APA o Chicago), la justificación, objetivos de la investigación, antecedentes, marco teórico, estudio empírico, informe, conclusiones, futuras líneas de investigación y bibliografía. Asesoramiento para la exposición y defensa del TFE, y ayuda cara a la elección del repertorio previsto para el concierto final.


Sitio para las clases telemáticas de Piano VI

Sitio virtual para las clases de piano IV

Estudio de la evolución histórica de los instrumentos de viento metal. Características constructivas, funcionamiento acústico, técnicas interpretativas desarrolladas a lo largo de la historia, posibilidades sonoras, expresivas, y técnicas actuales. Las diferentes escuelas. 


En esta asignatura y teniendo en cuenta la normativa actual, previas explicaciones y formato a presentar, en grupos de 2 y de forma conjunta realizaremos una programación didáctica para un instrumento cuya extensión oscilará entre las 20 y 22 carillas. De forma individual, cada alumno realizará 5 unidades didácticas relacionadas con la programación que tuviera que desarrollar. Al final, cada grupo expondrá su programación de forma conjunta, y de forma individual, cada uno/a expondrá una UD elegida por sorteo de las 5 desarrolladas.


Estudio de la práctica orquestal de trompeta, y cometido que tiene cada instrumento dentro de su sección instrumental, prestando especial atención a la función que cada instrumento tiene en cuanto a la afinación dependiendo del puesto que ocupa en su pupitre orquestal. Desarrollo de las capacidades técnicas, expresivas e interpretativas de sus instrumentos afines.


Estudio de la práctica orquestal de trompeta, y cometido que tiene cada instrumento dentro de su sección instrumental, prestando especial atención a la función que cada instrumento tiene en cuanto a la afinación dependiendo del puesto que ocupa en su pupitre orquestal. Desarrollo de las capacidades técnicas, expresivas e interpretativas de sus instrumentos afines.


Estudio de la práctica orquestal de trompeta, y cometido que tiene cada instrumento dentro de su sección instrumental, prestando especial atención a la función que cada instrumento tiene en cuanto a la afinación dependiendo del puesto que ocupa en su pupitre orquestal. Desarrollo de las capacidades técnicas, expresivas e interpretativas de sus instrumentos afines.


Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, artísticas y técnicas  del instrumento. Desarrollo de hábitos de estudio y posturales. Conocimiento, criterios interpretativos y valoración crítica del repertorio más representativo de la trompeta. Desarrollo de la creatividad. Pautas a seguir cara a la interpretación en público. 


Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, artísticas y técnicas  del instrumento. Desarrollo de hábitos de estudio y posturales. Conocimiento, criterios interpretativos y valoración crítica del repertorio más representativo de la trompeta. Desarrollo de la creatividad. Pautas a seguir cara a la interpretación en público. 


Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, artísticas y técnicas  del instrumento. Desarrollo de hábitos de estudio y posturales. Conocimiento, criterios interpretativos y valoración crítica del repertorio más representativo de la trompeta. Desarrollo de la creatividad. Pautas a seguir cara a la interpretación en público. 


Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos distintos instrumentos, a voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público.

Titorías dos TFE. 

Posta en común para os traballos fin de estudos do itinerario de Frauta, así como o repertorio previsto para o concerto final de estudos. Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de cámara do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. Práctica de lectura a primeira vista. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.


Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, se é o caso, dos roles de cada instrumento dentro da sección. Desenvolvemento, se é o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo da práctica dos instrumentos afíns, se é o caso, no repertorio orquestral.


Se va a trabajar técnica general de guitarra que posibilite la consecución de los objetivos específicos de la asignatura especificados en el progrma a tal fin.

En esta materia, trabajaremos la notación y tablatura de Vihuela, mediante el conocimiento, lectura y transcrición de los diferentes tipos de tablatura para instrumentos de cuerda pulsada del Renacemiento y del Barroco, con un conocimiento teórico-práctico tanto de la letura como de la ornamentación empleada, además de la interpretación de este repertorio y los criterios de interpretación adecuados para una correcta interpretación.

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madureza creativa, así como a súa aplicación práctica na interpretación en público.


Organización das clases e entrega de material

Estudo da evolución histórica do instrumento propio e os afíns a este. Coñecemento das características construtivas, funcionamento acústico e posibilidades técnicas e expresivas con relación ao repertorio.

Comunicación trombón IV
Materiales de clase para trombón II

Dada a situación covid, utilizaremos este foro para plantexar o trabajo a desenvolver ao longo dos períodos de restriccions. 

A proposta e que gravetes as vosas interpretacions das obras do cuadrimestre, enviadesmas e, durante a vosa clase, mediante videochamada, comentaremos os aspectos que vexamos necesarios das mesmas ou, de ser o caso, mediante un video ou pdf meu nos que comentaríavos os aspectos a tratar

As vosas gravacións terán que ir nomeadas do seguinte xeito: O voso nome e primeiro apelido, obra interpretada e data.

A obra que temos asignada para este cuadrimestre e:

Ma Mère l´Oye de Ravel- 

  PRIMAS- ALICIA

  SECONDAS- ELENA

Dada a situación covid, utilizaremos este foro para plantexar o traballo a desenvolver ao longo dos períodos de restriccions

Gravaredes as vosas interpretacions, enviadesmas e, durante a vosa clase, mediante videochamada, comentaremos os aspectos que vexamos necesarios das mesmas.

As vosas gravacións terán que ir nomeadas do seguinte xeito: O voso nome e primeiro apelido, obra interpretada e data.

 

Dada a situación covid, utilizaremos este foro para plantexar o trabajo a desenvolver ao longo dos períodos de restriccions. 

 A niña proposta é a seguinte: gravaredes as vosas interpretacions das vosas partes individuais, enviadesmas e, durante a vosa clase, mediante videochamada, comentaremos os aspectos que vexamos necesarios das mesmas ou ben, respostarei tamén nun video

As vosas gravacións terán que ir nomeadas do seguinte xeito: O voso nome e primeiro apelido, obra interpretada e data.

Enlaces:

 

 

Dada a situación covid, utilizaremos este foro para plantexar o trabajo a desenvolver ao longo dos períodos de restriccions. 

Disporedes de enlaces dos acompañamentos "minúsculos one" das obras a traballar. Cada un de vos escolleredes o acompañamento da cosa obra e practicaredes sobre éste. Gravaredes as vosas interpretacions, enviadesmas e, durante a vosa clase, mediante videochamada, comentaremos os aspectos que vexamos necesarios das mesmas.

As vosas gravacións terán que ir nomeadas do seguinte xeito: O voso nome e primeiro apelido, obra interpretada e data.

Enlaces:

Sonata C. Frank-  https://youtu.be/DXiBuPq3ZEQ

Variaciones Schubert-  https://youtu.be/sgPztCyUHZY

Suite de Widor-  https://youtu.be/NuzQwTeYWzU

Suite de Godard-  https://youtu.be/b0ByobyoFwQ

Concerto in D de Mozart-   https://youtu.be/XEsggN5ys0s

Concerto n. 7 de Devienne-  https://youtu.be/3wxvT0Ae8y8


Son tempos soltos e, nalgun caso, podedes atopar algunha versión mais lenta. 

Estudo da evolución histórica do instrumento. Coñecemento das características construtivas, funcionamento acústico e posibilidades técnicas e expresivas con relación ao repertorio.

Principais mestres da era barroca e clásica. Aproximación ao desenvolvemento da técnica e estilo nos séculos XVII e XVIII. 

Virtuosos do século XIX. Diferentes escolas históricas mais representativas. Aproximación á  técnica e principais músicos que pertenceron a todas elas e as aportacións que realizaron.

Mestres  do século XX e XXI. Aproximación á  música contemporánea e aos novos recursos compositivos, formaiss e de notación. Compositores e obras mais representativas.

Coñecemento básico da estructura e función do aparato locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.


Aula virtual para el segundo semestre

Traballo do repertorio con piano acompañante correspondente ao cuadrimestre 2; 

segundo a programación aprobada polo departamento no inicio do curso 2020-2021.

Traballo de Música de Cámara para clases telemáticas

Espazo adicado ao alumnado do itinerario de Canto.

Postas en común, entrega de traballos e clases virtuais.