try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

OFERTA FORMATIVA DE CICLOS SUPERIORES PARA O CURSO 2020-2021

 Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO SUPERIOR polo réxime ORDINARIO, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2020/21DIGO

  CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
 CSEOC01 PROXECTOS DE EDIFICACIÓN.     30  Enlace
CSEOC02 PROXECTOS DE OBRA CIVIL. 30 Enlace
 CSFME01 PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA.     22 Enlace 
 CSFME02 CONSTRUCIÓNS METÁLICAS.    22  Enlace 
 CSTMV01 AUTOMOCIÓN.     22 Enlace 
CSIMP02 ESTILISMO E DIRECCIÓN DE PEITEADO. 22  Enlace
CSIMP01 ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR. 22 Enlace
CSMAM01 DESEÑO E AMOBLAMENTO. 22 Enlace

 

Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO SUPERIOR polo réxime MODULAR,  en modalidade presencial, para o curso 2018/19

 

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
ZSIMP01

ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

22
Enlace

 

Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO SUPERIOR polo réxime MODULAR,  en modalidade  A DISTANCIA, para o curso 2020/2021

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
ZSEOC02

PROXECTOS DE OBRA CIVIL.

 

Módulos ofertados:

MP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais.

MP0776 Empresa e iniciativa emprendedora.

MP0565 Implantacións de construción.

MP0770 Redes e servizos en obra civil.

MP0771 Levantamentos topográficos.

MP0775 Formación e orientación laboral.

MP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos.

MP0562 Estructuras de construcción.

MP0564 Medicións e valoracións.

MP0566 Planificación de construcción.

MP0769 Urbanismo e obra civil.

  Enlace
ZSFME02

CONSTRUCCIONS METÁLICAS

Módulos ofertados:

MP0246 Deseño de construccions metálicas.

MP251 Formación e orientación laboral.

MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construccions metálicas.

MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica.

MP0163 Programación da producción.

MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección medioambiental.

MP0247 Definición de procesos de construccions metálicas.

Horario 1ºcuatrimestre (DiCSS1) ,2º cuatrimestre (DiCSS2)

 

  Enlace

                         

AdjuntoTamaño
ZSE.pdf16.31 KB
DiCSS.pdf15.96 KB