Inicio de sesión: acceso

Claustro

CLAUSTRO

O claustro de profesorado (ou o seu equivalente) é o órgano de participación do profesorado na actividade do centro, e terá as seguintes competencias:

 

  • Formularlle ao equipo directivo e ao Consello Social propostas para a elaboración do plan anual.
  • Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da innovación pedagóxica, e na formación do profesorado.
  • Participar na elaboración dos plans de mellora da calidade.
  • Elixir os representantes do profesorado no Consello Social.
  • Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do director ou da directora do centro.
  • Calquera outra función que lle atribúa a consellería competente, no ámbito das súas funcións.
Distribuir contido