Probas Libres LOXSE_Títulos extinguidos

Publícase información sobre as Probas Libres de Títulos extinguidos (LOXSE) CS Química Ambiental

MAIS INFORMACIÓN

Requisitos das persoas solicitantes 
Para accederen ás probas libres reguladas nesta convocatoria correspondentes a un título de técnico ou técnico superior extinguido, os candidatos ou as candidatas deberán: 

  • Cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos correspondentes, establecidos na LOE. 
  • Ter cursado un ciclo formativo da LOXSE, actualmente extinguido, nalgún centro educativo de Galicia. 
  • Non estar matriculado no curso académico de realización no título equivalente establecido segundo a LOE.
  • Durante o período de vixencia da matrícula, non se poderá estar matriculado simultaneamente nun mesmo módulo profesional nas modalidades a distancia, semipresencial ou presencial, así como nas probas para a obtención deste.

Documentación para presentar 

  • Solicitude de inscrición. Esta inscripción será considerada como matrícula.
  • Documentación acreditativa que corresponda en cada caso, e que se relaciona na solicitude de inscrición. 
  • No caso de solicitar a validación dalgún módulo profesional, deberá presentarse a solicitude de validación de módulos (anexo XIV da Orde do 12 de xullo de 2011) e a documentación acreditativa perante a dirección do centro educativo. 
AdxuntoTamaño
PROBAS LIBRES DE TITULOS A EXTINGUIR_Alumnado.pdf893.83 KB
Formulario matrícula_probas_libres_titulos_extinguidos_loxse.pdf1020.84 KB
Resolucion_probas_libres_titulos_extinguidos_loxse.pdf500.01 KB
CALENDARIO DE PROBAS.pdf42.63 KB

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo