Acreditación de competencias: Publicación das listaxes de solicitantes aptos para ser baremados e de solicitantes que necesitan emendar a documentación.

Segundo o Artigo 9.1 da orde de convocatoria:
c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación, será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes correspondentes, para o cal contará cun mínimo de 15 días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.
d) As listaxes de persoas solicitantes e de aquelas que necesitan emendar documentación serán publicadas no portal educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa http://www.edu.xunta.es/fp, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática.

Listaxe aptos CIFP Manuel Antonio

Listaxe emendas CIFP Manuel Antonio

 

 Logo
Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo