200 bolsas de práctica laboral Deputación de Pontevedra - 2018

 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
SERVIZO DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

 

 Convocatoria de 200 bolsas de práctica laboral na deputación e concellos da provincia de Pontevedra para titulados universitarios e de ciclos superiores de Formación Profesional.

Prazo presentación solicitudes do 17 de abril ata o 7 de maio de 2018

Condicións das persoas aspirantes     Bases (BOPPO 16/04/2018)

Formulario de solicitude      Preguntas frecuentes (pdf)

 Fonte: Deputación de Pontevedra

 

 

A finalidade destas bolsas é que as persoas tituladas adquiran a práctica profesional que proporcione valor engadido á formación académica.

  • Desenvolveranse en distintos servizos da Deputación de Pontevedra e concellos da provincia de Pontevedra
  • A duración é de 6 meses coa posibilidade de prórroga por 6 meses máis.
  • A axuda é de 740 €/mes para os ciclos de formación profesional e de 840 €/mes para as titulacións universitarias
  • Prazo presentación solicitudes do 17 de abril ata o 7 de maio de 2018
  • Titulacións que se convocan para a formación profesional:

o   Ciclo Superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos

 

o   Ciclo Superior en educación infantil

 

o   Ciclo Superior en administración e finanzas 

 

o   Ciclo Superior en animación de actividades físicas e deportivas

 

o   Ciclo Superior en educación e control ambiental

 

o   Ciclo Superior en asistencia á dirección 

 

o   Ciclo Superior en administración de sistemas informáticos en rede 

 

o   Ciclo Superior en animación sociocultural e turística 

 

o   Ciclo Superior en xestión forestal e do medio natural/xestión e organización dos recursos naturais e paisaxíticos

 

o   Ciclo Superior en paixasismo e medio rural

 

o   Ciclo Superior en guía, información e asistencias turísticas/información e comercialización turísticas

 

o   Ciclo Superior en produción de audiovisuais e espectáculos/produción de audiovisuais, radio e espectáculos

 

o   Ciclo Superior en integración social

 

o   Ciclo Superior en construccións metálicas

 

o   Ciclo Superior en análise e control/ laboratorio de análise e control de calidade

 

o   Ciclo Superior en saúde ambiental

 

o   Ciclo Superior en en imaxe/iluminación, captación e tratamento da imaxe

 

o   Ciclo Superior en deseño e xestión da produción gráfica/produción en industrias de artes gráficas

 

o   Ciclo Superior en deseño e edición de publicación impresas e multimedia/deseño e produción editorial