Libres

 

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2018-2019

A asistencia á xornada de acollemento e obrigatoria, a non asistencia implica a baixa de oficio en todos os módulos, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas no curso seguinte. Nesta xornada  informarase aos alumnos sobre o desenrolo das probas, aclararanse as dúbidas que teñan e amosaranse os lugares de celebración das mesmas.

BAIXAS DE OFICIO
Aquelas persoas matriculadas que non asistan xustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes da proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba. Para os efectos de determinación da baixa de oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.
A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

 • XORNADA DE ACOLLEMENTO: 4 de xuño ás 12:00 horas
 • PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: do 5 ao 20 de xuño
 • AVALIACIÓN: 24 e 25 de xuño
 • ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño

 <<Directrices e calendario xeral>>

 <<Prazas vacantes de probas libres>> período de matrícula desde as 9:00 horas do 15 de maio ata as 13:00 horas do 22 de maio de 2019.

 <<listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas>>

<<Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes>> desde as 9:00 horas do 24 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2019.

A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

 

 

  Programacións e Calendarios das probas

 

Normativa:

Transporte e mantemento de vehículos - Programacións e Calendarios das probas

Enerxía e auga - Programacións e Calendarios das probas

CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Calendario

 

Madeira, moble e cortiza - Programacións e Calendarios das probas

CMMAM01 Carpintería e moble

Calendario

CMMAM02 Instalación e amoblamento

Calendario

 • MP0538. Materiais en carpintaría e moble.
 • MP0539. Solucións construtivas.
 • MP0540. Operacións básicas de carpintaría.
 • MP0541. Operacións básicas de moblaxe.
 • MP0542. Control de almacén.
 • MP0778. Planificación da instalación.
 • MP0779. Instalación de moblaxe.
 • MP0780. Instalación de carpintaría.
 • MP0781. Instalación de estruturas de madeira.
 • MP0782. Formación e orientación laboral.
 • MP0783. Empresa e iniciativa emprendedora.

 

 

Electricidade e electrónica - Programacións e Calendarios das probas

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

       Calendario

 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Calendario

 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

Calendario

 
 
CSELE04 Mantemento electrónico

Calendario

 • MP1051. Circuítos electrónicos analóxicos.
 • MP1052. Equipamentos microprogramables.
 • MP1053. Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións.
 • MP1054. Mantemento de equipamentos de voz e datos.
 • MP1055. Mantemento de equipamentos de electrónica industrial.
 • MP1056. Mantemento de equipamentos de audio.
 • MP1057. Mantemento de equipamentos de vídeo.
 • MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos.
 • MP1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico.
 • MP1061. Formación e orientación laboral.
 • MP1062. Empresa e iniciativa emprendedora.

 

Fabricación mecánica - Programacións e Calendarios das probas

CMFME01 Mecanizado

Calendario

 

CMFME02 Soldadura e caldeiraría

Calendario

 

CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica

Calendario

 

CSFME02 Construcións metálicas

Calendario

 

CSFME03 Deseño en fabricación mecánica

Calendario

 

 

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional

 prazo de presentación de solicitudes de admisión (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

 <<calendario>>

<<oferta CIFP Ferrolterra>>

<<máis información>>