2018-2019

 

Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de FP (LOE). Convocatoria: Curso 2018-2019

Instrucións sobre o proceso de admisión e para cubrir o impreso de solicitude de admisión

<< Mais información prema aquí >>

<< Enlace informacion edu.xunta>>

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

Oferta modular presencial: Graos medio e superior

Oferta modular presencial - Grao medio

Código

Ciclo

ZMELE01

ZM Instalacións Electricas e Automáticas (ofértase o ciclo completo)

MP0232 Automatismos industriais
MP0233 Electrónica
MP0234 Electrotecnia
MP0235 Instalacións eléctricas interiores
MP0236 Instalacións de distribución
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
MP0238 Instalacións domóticas
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
MP0240 Máquinas eléctricas
MP0241 Formación e orientación laboral
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

ZMFME02

ZM Soldadura e Caldeiraría

MP0007
Interpretación gráfica
MP0093
Soldadura en atmosfera natural
MP0094
Soldadura en atmosfera protexida
MP0095
Montaxe
MP0096
Formación e orientación laboral
MP0097
Empresa e iniciativa emprendedora

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0260
Mecanizado básico
MP0456
Sistemas de carga e arranque
MP0459 Formación e orientación laboral
MP0460 Empresa e iniciativa emprendedora

 

Oferta modular presencial - Grao superior

Código

Ciclo

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
MP0520
Sistemas e circuítos eléctricos

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0121
Equipamentos e instalacións térmicas
MP0122
Procesos de montaxe de instalacións
MP0356
Formación e orientación laboral
MP0357
Empresa e iniciativa emprendedora

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0161
Fabricación asistida por computador (CAM)
MP0162
Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
MP0163
Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0166
Verificación de produtos
MP0168
Formación e orientación laboral
MP0169
Empresa e iniciativa emprendedora

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP

 

 

Ciclo FP Básica

Código

Ciclo

 

 

CBELE01 Electricidade e electrónica  Currículo             

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP

 

 

Oferta Formativa

     

Oferta modular a distancia - Grao medio

Código

Ciclo

 

 

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións  Currículo             

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP