2019-2020

 

BAREMO FP DUAL PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DE FM. ACEBRON GROUP, INTAF, SMI e DEMAQ

FP DUAL PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR ACEBRON GROUP, INTAF, SMI e DEMAQ

       smi

 

FP DUAL MANTEMENTO ELECTRÓNICO. BAREMO ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE SL

FP DUAL MANTEMENTO ELECTRÓNICO

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE SL

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Formación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

Puntos máximo. CGS afíns a Electrónica. Exemplo: Telecomunicacións, Informática, Mecatrónica, Robótica, Automática.

20

Puntos máximo. CGS afíns a Electrónica.

10

Puntos máximo. Cursos específicos de Electrónica impartidos por INEM, SEPE ou outras entidades homologadas.

5

Bacharelato.

·       

Experiencia laboral

25

Puntos máximo. Experiencia acreditada no Sector da Electrónica.

·        Entrevista Personal. Será realizada de manera previa a la baremación.

50

Puntos máximo

É requisito para ser baremado obter un mínimo de 25 puntos nesta entrevista.

 

FP DUAL DESEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA. BAREMO NAVANTIA

FP DUAL DESEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR NAVANTIA

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CFGS afíns a Deseño Fabricación Mecánica. Exemplo: CS Construccións Metálicas, Programacion da Producción de Fabricación Mecánica, Mecatrónica…

25

Bacharelato con Debuxo Técnico

10

CGM afín a Fabricación Mecánica

10

Outros bacharelatos

·      Idioma.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

·        Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·        Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Naval ou en actividades afines á Fabricación Mecánica ou Delineación

·        Curriculum EUROPASS

5

Puntos máximo

·        Probas de coñecementos. A proba de coñecementos realizarase de manera previa á baremación.

A proba consistirá en:

          20 preguntas de Debuxo Técnico
          20 preguntas de Matemáticas

É requisito para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

40

Puntos máximo

 

Recoñecementos Médicos Previos: Co obxectivo de que o persoal en prácticas teña as mesmas condicións de prevención e protección que os empleados cos que compartirán o posto de traballo/practicas, os alumnos que resulten seleccionados para cursar FP Dual en Navantia terán que pasar unha calificación de aptitude médica previa á entrada nas instalacións de Navantia

FP DUAL MECATRÓNICA INDUSTRIAL. BAREMO TECNORENOVA

FP DUAL MECATRÓNICA INDUSTRIAL

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR TECNORENOVA

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CGS afíns a Mecatrónica Industrial. Exemplo: Fabricación mecánica, Electricidade e Electrónica, Automoción, Deseño de Fabricación Mecánica, etc.

25

Bacharelato

10

CGM afín a Mecatrónica Industrial.

10

Cursos específicos (GWO, Riesgo eléctrico, etc.) impartidos por entidades homologadas.

·      Idioma. Baremará únicamente o coñecemento dun dos 2 idiomas.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

10

Francés B1. Acreditación Oficial do Nivel.

·        Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·        Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Eólico ou en actividades afíns á Mecatrónica Industrial.

·        Curriculum EUROPAS

5

Puntos máximo

·        Probas de coñecementos. A proba de coñecementos técnicos realizarase de manera previa á baremación.

40

Puntos máximo

É requisito indispensable para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

 

FP DUAL ENERXÍAS RENOVABLES. BAREMO TECNORENOVA

FP DUAL ENERXÍAS RENOVABLES

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR TECNORENOVA

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

25

CGS afíns a Enerxías Renovables.

25

Bacharelato

10

CGM afín a Enerxías Renovables.

10

Cursos específicos (GWO, Riesgo eléctrico, etc.) impartidos por entidades homologadas.

·      Idioma. Baremará únicamente o coñecemento dun dos 2 idiomas.

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel.

10

Francés B1. Acreditación Oficial do Nivel.

·        Curso Prevención Riscos Laboráis Básico (o superior)

10

50 horas

·        Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Eólico ou en actividades afíns a Enerxias Renovables

·        Curriculum EUROPAS

5

Puntos máximo

·        Probas de coñecementos. A proba de coñecementos técnicos realizarase de manera previa á baremación.

40

Puntos máximo

É requisito indispensable para ser baremado obter un mínimo de 15 puntos nesta proba.

 

 

BAREMO FP DUAL CT INGENIEROS

FP DUAL DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN APROBADOS POR CT INGENIEROS

BAREMO SOBRE 100 PUNTOS

·      Titulación. Baremará únicamente a de maior valor.

20

CFGS afíns. Exemplo: CS Construccións Metálicas, Programacion da Producción de Fabricación Mecánica, Mecatrónica…

10

Bacharelato con Debuxo Técnico

10

CGM afíns

5

Outros bacharelatos, CFGS ou CGM

 

·      Idioma.

20

Inglés B2. Acreditación Oficial do Nivel

10

Inglés B1. Acreditación Oficial do Nivel

·        Experiencia laboral

10

Experiencia acreditada no Sector Naval ou en actividades afines á Delineación

·        Entrevista persoal e tests de selección. Seguindo o procedemento de selección de persoal de CT Ingenieros, os candidatos deberán realizar unha entrevista persoal, máis os seguintes tests:.

  • Psicotécnico TIG-2
  • Capacidade Visual DAT
  • Persoalidade SOSIAS

50

Puntos máximo

 

 

 

Réxime ordinario: Grao superior

Código

Ciclo

   
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CSELE02 Sistemas de telecomunicación e informáticos
CSELE03 Automatización e robótica industrial  
CSELE04 Mantemento electrónico (Non se oferta no curso 2019-10 tan só en modalidade Dual)
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (Non se oferta no curso 2019-10 tan só en modalidade Dual)
CSFME02 Construcións metálicas
CSFME03 Deseño  en fabricación mecánica
CSSSC01 Educación infantil
CSTMV01 Automoción

 

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP