CURSO 2020-21

 

Oferta FP Dual curso 2021-22

Código

Ciclo

 

 

 

Ciclos medios

       

 

INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE CALOR  
      Currículo               

 

       
         

Ciclos  Superiores

       

 

DESEÑO FABRICACION MECÁNICA   
   Currículo

 

ENERXÍAS RENOVABLES      

 Currículo

 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL       Currículo
 

MANTEMENTO ELECTRÓNICO

     Currículo
 

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN MECÁNICA 

     Currículo

 

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP

 

 

 

Oferta modular a distancia - Grao medio

Código

Ciclo

 

 

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións  Currículo             
       
MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica    

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP

 

 

Oferta modular presencial: Graos medio e superior

Oferta modular presencial - Grao medio

Código

Ciclo

ZMELE01

ZM Instalacións Electricas e Automáticas 

MP0232 Automatismos industriais
MP0233 Electrónica
MP0236 Instalacións de distribución
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
MP0238 Instalacións domóticas
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
MP0240 Máquinas eléctricas
MP0241 Formación e orientación laboral
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

ZMFME02

ZM Soldadura e Caldeiraría

MP0007
Interpretación gráfica
MP0093
Soldadura en atmosfera natural
MP0094
Soldadura en atmosfera protexida
MP0095
Montaxe
MP0096
Formación e orientación laboral
MP0097
Empresa e iniciativa emprendedora

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0453
Sistemas auxiliares do motor
MP0455
Sistemas de transmisión e freada
MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

 

Oferta modular presencial - Grao superior

Código

Ciclo

 

ZSELE01

 

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
MP0524 Configuración de instalacións eléctricas
MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

 

ZSFME02

 

Construcións metálicas

MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
MP0163 Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
MP0251 Formación e orientación laboral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0350 Certificación enerxética de edificios
MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0161
Fabricación asistida por computador (CAM)
MP0162
Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
MP0163
Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0166
Verificación de produtos
MP0168
Formación e orientación laboral
MP0169
Empresa e iniciativa emprendedora

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP

 

 

Ciclo FP Básica

Código

Ciclo

 

 

CBELE01 Electricidade e electrónica  Currículo             
CBMAM01 Carpintaría e moble  Currículo  

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP