Oferta modular presencial: Graos medio e superior

 

Oferta modular presencial - Grao medio

Código

Ciclo

ZMELE01

ZM Instalacións Electricas e Automáticas

ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

ZMELE02

ZM Instalacións de telecomunicacións

MP0359 Electrónica aplicada
MP0360 Equipamentos microinformáticos
MP0362 Instalacións eléctricas básicas
MP0366 Formación e orientación laboral

ZMFME02

ZM Soldadura e Caldeiraría

ZMP0007
Interpretación gráfica
ZMP0093
Soldadura en atmosfera natural
ZMP0094
Soldadura en atmosfera protexida
ZMP0095
Montaxe
ZMP0096
Formación e orientación laboral
ZMP0097
Empresa e iniciativa emprendedora

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMP0452
Motores
ZMP0455
Sistemas de seguridade e confortabilidade
   

 

Oferta modular presencial - Grao superior

Código

Ciclo

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
MP0522
Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
MP0527
Formación e orientación laboral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

ZMP0123
Representación gráfica de instalacións
ZMP0349
Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0351
Xestión eficiente da auga na edificación
ZMP0352
Configuración de instalacións solares térmicas

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZMP0161
Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0162
Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
ZMP0163
Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMP0166
Verificación de produtos
ZMP0168
Formación e orientación laboral
ZMP0169
Empresa e iniciativa emprendedora

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP