Oferta modular presencial: Graos medio e superior

 

Oferta modular presencial - Grao medio

Código

Ciclo

ZMELE01

ZM Instalacións Electricas e Automáticas 

MP0232 Automatismos industriais
MP0233 Electrónica
MP0236 Instalacións de distribución
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
MP0238 Instalacións domóticas
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
MP0240 Máquinas eléctricas
MP0241 Formación e orientación laboral
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora

ZMFME02

ZM Soldadura e Caldeiraría

MP0007
Interpretación gráfica
MP0093
Soldadura en atmosfera natural
MP0094
Soldadura en atmosfera protexida
MP0095
Montaxe
MP0096
Formación e orientación laboral
MP0097
Empresa e iniciativa emprendedora

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0453
Sistemas auxiliares do motor
MP0455
Sistemas de transmisión e freada
MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

 

Oferta modular presencial - Grao superior

Código

Ciclo

 

ZSELE01

 

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
MP0524 Configuración de instalacións eléctricas
MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

 

ZSFME02

 

Construcións metálicas

MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
MP0163 Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
MP0251 Formación e orientación laboral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0350 Certificación enerxética de edificios
MP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
MP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0161
Fabricación asistida por computador (CAM)
MP0162
Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
MP0163
Programación da produción
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
MP0166
Verificación de produtos
MP0168
Formación e orientación laboral
MP0169
Empresa e iniciativa emprendedora

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP