Réxime ordinario: Grao superior

 

Código

Ciclo

   
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CSELE02 Sistemas de telecomunicación e informáticos
CSELE03 Automatización e robótica industrial  
CSELE04 Mantemento electrónico (Non se oferta no curso 2019-10 tan só en modalidade Dual)
CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (Non se oferta no curso 2019-10 tan só en modalidade Dual)
CSFME02 Construcións metálicas
CSFME03 Deseño  en fabricación mecánica
CSSSC01 Educación infantil
CSTMV01 Automoción

 

 

 

Máis información: Folletos informativos de FP