Electricidade e electrónica - Programacións e Calendarios das probas

 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

       Calendario

 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións

Calendario

 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados

Calendario

 
 
CSELE04 Mantemento electrónico

Calendario

 • MP1051. Circuítos electrónicos analóxicos.
 • MP1052. Equipamentos microprogramables.
 • MP1053. Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións.
 • MP1054. Mantemento de equipamentos de voz e datos.
 • MP1055. Mantemento de equipamentos de electrónica industrial.
 • MP1056. Mantemento de equipamentos de audio.
 • MP1057. Mantemento de equipamentos de vídeo.
 • MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos.
 • MP1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico.
 • MP1061. Formación e orientación laboral.
 • MP1062. Empresa e iniciativa emprendedora.