Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

 

A asistencia á xornada de acollemento e obrigatoria, a non asistencia implica a baixa de oficio en todos os módulos, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas no curso seguinte. Nesta xornada  informarase aos alumnos sobre o desenrolo das probas, aclararanse as dúbidas que teñan e amosaranse os lugares de celebración das mesmas.

BAIXAS DE OFICIO
Aquelas persoas matriculadas que non asistan xustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes da proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba. Para os efectos de determinación da baixa de oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.
A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

  • XORNADA DE ACOLLEMENTO: 1 de xuño ás 12:00 horas
  • PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: do 4 ao 20 de xuño
  • AVALIACIÓN: 25 e 26 de xuño
  • ENTREGA DE NOTAS: 27 de xuño

 <<Directrices e calendario xeral>>

 <<Prazas vacantes de probas libres>> período de matrículadesde as 9:00 horas do 23 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2018.

 <<listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas>>

  Programacións e Calendarios das probas

 

Normativa: