Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2018-2019

 

A asistencia á xornada de acollemento e obrigatoria, a non asistencia implica a baixa de oficio en todos os módulos, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas no curso seguinte. Nesta xornada  informarase aos alumnos sobre o desenrolo das probas, aclararanse as dúbidas que teñan e amosaranse os lugares de celebración das mesmas.

BAIXAS DE OFICIO
Aquelas persoas matriculadas que non asistan xustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes da proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba. Para os efectos de determinación da baixa de oficio, a comisión de avaliación valorará as circunstancias na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.
A xustificación deberá presentarse no centro antes de transcurridas 24h da falta ou se procederá á baixa de oficio de todo o proceso

  • XORNADA DE ACOLLEMENTO: 4 de xuño ás 12:00 horas
  • PERÍODO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: do 5 ao 20 de xuño
  • AVALIACIÓN: 24 e 25 de xuño
  • ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño

 <<Directrices e calendario xeral>>

 <<Prazas vacantes de probas libres>> período de matrícula desde as 9:00 horas do 15 de maio ata as 13:00 horas do 22 de maio de 2019.

 <<listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas>>

<<Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes>> desde as 9:00 horas do 24 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2019.

A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

 

 

  Programacións e Calendarios das probas

 

Normativa: