Medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo

 
 

Publicada a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo

e nas ensinanzas de réxime especial.