DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA MATRÍCULA

 

ALUMNOS DE NOVO INGRESO (réxime ordinario e modular)

Fotocopia DNI

Certificación académica do centro de procedencia ou fotocopia do libro de escolaridade onde figure a titulación esixida

Alumnos procedentes de proba de acceso presentarán fotocopia de certificado de aptitude da proba

3 Fotografías tamaño carnet (unha delas pegada na tarxeta escolar)

Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: SEGURO ESCOLAR) 

ALUMNOS QUE XA CURSABAN CICLOS FORMATIVOS NO CENTRO (matrícula nova noutro ciclo)

Fotocopia DNI

1 Fotografías tamaño carnet

Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: SEGURO ESCOLAR)

Tarxeta escolar do ano anterior

Os alumnos procedentes de bacaharelato ou doutro ciclo formativo deberán presentar copia de ter solicitado o título.

 

ALUMNOS QUE REPITEN CICLO FORMATIVO (e alumnos de 2º e adultos que estiveron matriculados o curso anterior)

1 Fotografías tamaño carnet

Resgardo de ter pagado o seguro escolar (Conta Novagalicia Banco: ES40-2080-0200-4730-4010-2848. Importe: 1,12€. Concepto: SEGURO ESCOLAR)

Tarxeta escolar do ano anterior

NOTA

Tódalas fotocopias que se presenten deberán acompañarse dos orixinais para ser compulsadas.

As fotografías deberán levar o nome e apelidos dos alumnos ao dorso.

A documentación xa achegada no momento de facer a reserva de praza, non é necesario entregala de novo.

PARA TODAS AS MATRÍCULAS

Cando é outra persoa a que entrega os documentos, deberá traer o seu DNI e unha autorización escrita onde figure: que se autoriza a esa persoa a entregar a matrícula

Nome e DNI da persoa que se vai matricular

 

Nome e DNI da persoa autorizada para presentar a documentación