INFORMACIÓN E ALERTAS COVID-19

Neste apartado iranse publicando tódalas novas relativas ás alertas e información que teñan relación ca emerxencia sanitaria da Covid-19, e que sexan de interese para o CIFP Coroso.

Información e alertas Covid-19

 

2/10/2020 - Plan de adaptación á situación COVID19 no CIFP COROSO.

Prema na imaxe para acceder ao plano de adaptación á situación COVID19.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Plan de adaptación á situación COVID19.

23/09/2020 - Atención dos servizos do Departamento de Información e Orientación Profesional ao público.

1. Para a atención ao alumnado/familias e a cidadanía que queira realizar consultas a Orientación, empregarase preferentemente o Correo Electrónico cecilialois@edu.xunta.es

2. Tamén se atenderán consultas de Orientación a través do teléfono de luns a venres de 10:00 a 12:00 h no seguinte número : 881 86 68 74

MOI IMPORTANTE

  • Só se permitirá o acceso ao despacho dunha soa persoa e no caso de menores de idade, poderá vir o alumno/a co pai/nai ou titor/a legal.
  • Gardarase en todo momento a distancia de seguridade.
  • Será obrigatorio o acceso con máscara e a desinfección das mans con xel hidroalcólico.

 

21/09/2020 - GUÍAS INFORMATIVAS ALUMNADO E PROFESORADO

Clique nas imaxes ou nos textos correspondentes para descargar en formato .pdf as guías informativas relativas á Covid-19 para o alumnado e o profesorado.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Guía-resume-protocolo COVID-19 - Versión para o alumnado.

Descargar a guía resume protocolo COVID-19

Guía-resume-protocolo COVID-19 - Versión para o profesorado.

 

CARTACES INFORMATIVOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Cartaz de medidas xerais para acceder e estar no instituto.

Cartaz de normas para estar nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para respectar o espazo de illamento nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para uso axeitado da máscara nas aulas e talleres.

 

Cartaz de normas para lavar correctamente as mans.

 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á COVID19 NO CIPF COROSO:

    Guía-resume protocolo COVID-19 (Versión alumnado)
    Guía-resume protocolo COVID-19 (Versión profesorado)
    Plan de adaptación á situación COVID-19 no CIFP Coroso 
    Rexistro de incidencias COVID-19 detectadas durante a xornada escolar no centro (acceso profesorado de garda)
        Rexistro de comuniaccións telefónicas COVID-19 acontecidas fora da xornada escolar (acceso titores, consexería, administración, etc)