Skip to Content

Técnico en instalacións de produción de calor

Que se aprende
a facer?
A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións caloríficas, solares térmicas e de fluí dos aplicando a normativa e protocolos de calidade, de segurida de e de prevención de riscos laborais establec idos, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo ambiente.
En que ámbitos
se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade nas industrias de montaxe e mantemento de instalacións térmicas e de fluídos relacionadas cos subsectores de calefacción, instalacións solares térmicas para a produción de auga quente sanitaria e gases no sector industrial e no sector de edificación e obra civil.
Que ocupacións
se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos de produción de calor; instalador/ora mantedor/ora de instalacións de calefacción e AQS; instalador/ora mantedor/ora de instatacións solares térmicas; instalador/ora mante dor/ora de instalacións de auga; instalador/ora mantedor/ora de instalacións de gas e combustibles líquidos.
Cales son os
módulos deste
ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

  Curso  Código Módulos  profesionais Horas
  MP0266 Configuración de instalacións caloríficas 107
  MP0394 Formación e orientación laboral 107
  MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos 266
  MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos 240
  MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións 240
  MP0395 Empresa e iniciativa emprendedora 53
  MP0396 Formación en centros de traballo 410
  MP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas 192
  MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga 175
  MP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar 87
  MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos 123


page | by Dr. Radut