Skip to Content

PL_CM Instalacións de Produción de Calor

Que se aprende
a facer?
A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións caloríficas, solares térmicas e de fluí dos aplicando a normativa e protocolos de calidade, de segurida de e de prevención de riscos laborais establec idos, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo ambiente.
En que ámbitos
se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade nas industrias de montaxe e mantemento de instalacións térmicas e de fluídos relacionadas cos subsectores de calefacción, instalacións solares térmicas para a produción de auga quente sanitaria e gases no sector industrial e no sector de edificación e obra civil.
Que ocupacións
se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos de produción de calor; instalador/ora mantedor/ora de instalacións de calefacción e AQS; instalador/ora mantedor/ora de instatacións solares térmicas; instalador/ora mante dor/ora de instalacións de auga; instalador/ora mantedor/ora de instalacións de gas e combustibles líquidos.
Cales son os
módulos deste
ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

 

 

Código Curso Módulo Profesional Horas
MP0036    Máquinas  
MP0037     Técnicas de Mecanizado   
MP0038     Instalaciones Eléctricas   
MP0266    Configuración Caloríficas   
MP0302     Montaxe Caloríficas   
MP0310     Montaxe Auga   
MP0392     Montaxe Enerxía   
MP0393     Montaxe Gas  
MP0394     F.O.L  
MP0395   Empresa Iniciativa  


story | by Dr. Radut