Skip to Content

Embarcacións Deportivas

 

Qué aprende
a facer?

Realizar operacións básicas de mantemento en embarcacións deportivas, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles da embarcación, e executando operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos
se traballa?
Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo, principalmente en talleres de reparación y mantenimiento naval y construcción de embarcaciones de recreo y deporte.
Que ocupacións
se desempeñan?
Auxiliar de carpintero/a de ribera. Auxiliar de pintor/a de embarcaciones. Auxiliar de mantenimiento de elementos de plástico reforzado con fibra. Auxiliar de mantenimiento de sistemas mecánicos de embarcaciones. Auxiliar de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de embarcaciones. Auxiliar de mantenimiento de aparejos de embarcaciones.
Cales son os
módulos deste
ciclo?
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.
Curso Código Módulos Profesionais Horas
MP3028 Reparación de Estructuras  204
MP3040 Protección e Embelecemento  150
MP3043 Mecanizado_Soldadura  175
MP3048 Mantenemento Planta  163
MP3066 Mantenemento Sistemas Electr.  136
MP3068 Mantenemento aparellos  113


story | by Dr. Radut