You are hereSeguridade e saúde laboral

Seguridade e saúde laboral


Comisión de seguridade e saúde laboral

Dirixida e coordinada pola xefatura da área de administración e xestión, e coa finalidade de establecer a aplicación da normativa de prevención de riscos laborais. Son competencias desta comisión:

 

  • Elaborar o plan de autoprotección do centro integrado, coordinar a súa implantación e supervisar o seu cumprimento de acordo coa lexislación vixente.
  • Planificar e levar a cabo os simulacros de evacuación ou calquera outra actividade relacionada coa prevención de riscos, así como elaborar os correspondentes informes de resultados
  • Favorecer a información á poboación afectada sobre os riscos a que está sometida e o modo adecuado de actuación, así como fomentar a cultura de prevención na comunidade do centro.
  • Formular propostas de adquisición de equipamentos e materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades de seguridade e saúde laboral.
  • Calquera outra que a dirección do centro lle encomende relacionada co sector da prevención de riscos.

Consulta aquí o PLAN DE EVACUACIÓN