You are hereInformación da secretaría

Información da secretaría


Secretaría do centro

REXISTRO

Para solicitar certificacións académicas e outros trámites sín ter que desprazarte ao centro faino a través do enderezo electrónico do centro cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es, escribe no correo electrónico os seguintes datos

Asunto: Solicitude de certificado

Datos persoais, ciclo formativo e ano académico de finalización dos estudos.

Lembramos que o rexistro do centro é auxiliar, só para a tramitación de documentos internos dos usuarios, polo tanto, non oficial. Iso quere dicir que para calquera cuestión/escrito relacionados coa administración educativa é recomendable presentalo nos rexistros oficiais da Xunta de Galicia ou de Portelo único dos Concellos.

 

ADMISIÓN CURSO 2017/2018

 

ENLACES WEB

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN (+INFO)

ADMISIÓN CICLOS MEDIOS

ADMISIÓN CICLOS SUPERIORES

SOLICITUDE VIA WEB

A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 Logo de realizada a aplicación informática xera un impreso de solicitude.

  • No caso de solicitantes xa autenticados no contorno “edu.xunta.es” que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a inscrición no réxime, modalidade e grao da solicitude. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.
  • En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

- Instruccións sobre como realizar a solicitude web

- Solicitude vía web www.edu.xunta.es/ciclosadmision

 DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA MATRICULARSE NO DOCUMENTACIÓN PARA MATRICULARSE

1.- Fotocopia do DNI

2.- Certificado de Estudos (Orixinal)

3.- Catro fotografías tipo carné (co nome e apelidos ó dorso)

4.- Os menores de 28 anos, xustificante de pago do seguro escolar

 

   

PROBAS DE ACCESO A CICLOS

 

VALIDACIÓNS MÓDULOS FP

Prazo de presentación de documentación:

Deberá estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases.

Impreso para validacións

Para calquer dúbida sobre validacións picar no seguinte enlace:DÚBIDAS