• ECTS: 9.
• Código: MP0908.
• Duración: 160 horas - 192 sesións.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á estruturación, coordinación e execución dos ensaios e da representación, referidas ao proceso de espectáculos en vivo e, en concreto, aos subprocesos de artes escénicas, musicais e eventos.