VENTÍN CO POLO XITANO

Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a xestión de contactos estreitos covid-19 no ámbito educativo - 04/03/2022

 

COMUNICACIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE E EDUCACIÓN

SOBRE A XESTIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS COVID-19 NO ÁMBITO

EDUCATIVO - 04/03/2022

 

O pasado 1 de marzo de 2022, tras a valoración da situación epidemiolóxica actual por

parte das diferentes comunidades autónomas, a Comisión de Salud Pública del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud chegou a un acordo a partir do cal se

elimina a recomendación de corentenar aos contactos estreitos a nivel comunitario.

Neste acordo establécese a necesidade de dirixir as actuacións a protexer á poboación

máis vulnerable, reducindo as medidas que se están a levar a cabo na poboación xeral.

Considéranse ámbitos vulnerables a efectos deste documento: centros sanitarios

asistenciais (hospitais e centros de diálise), centros sociosanitarios (residencias de

maiores, centros de día e discapacidade) e outros centros con persoas

institucionalizadas (centros penitenciarios). Tendo en conta que os centros educativos

non se enmarcan como ámbitos vulnerables, as actuacións a seguir neles serán as

mesmas que a poboación xeral en canto á identificación e manexo de contactos

estreitos: NON se realizará identificación dos contactos estreitos na poboación xeral e

serán os propios casos os que deben informar aos seus contactos estreitos do

diagnóstico de COVID para que extremen as medidas de prevención.

A definición de contacto estreito e o prazo para identificar contactos estreitos

mantense, polo que comeza 2 días antes da data de inicio de síntomas (ou da toma de

mostra nos casos asintomáticos) e remata no momento que comeza o illamento do

caso positivo.

En relación ao uso da plataforma EduCovid:

• Os casos confirmados seguirán rexistrándose en EduCovid

• Os contactos estreitos do ámbito educativo NON se identificarán, polo que

non se rexistrarán no EduCovid

Data implantación en Galicia: luns 7 de marzo de 2022 (tendo en conta os días

lectivos, a partir de maña 05/03/2022 xa NON será necesario identificar contactos

estreitos do ámbito educativo)

Actuación ante contactos estreitos identificados antes da implantación deste

acordo: suspenderanse as medidas de corentena/vixilancia indicadas previamente e

pasaran a aplicarse as medidas recollidas neste documento.

Recomendacións preventivas para contactos estreitos da COVID-19 a partir do

7/3/22:

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Recomendacions-preventivascontactos-

estreitos

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022/2023

PRAZO: 1-21 marzo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  •  Anexo II: ED550B (poden coller e entregar o formulario na secretaría do centro ou facer o trámite a través da aplicación «admisiónalumando»)
  •  Documento acreditativo do requisito de idade do/a alumno/a.
    (copia libro de familia)
  • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

 

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, agás en caso de divorcio ou separación, na que se require a sinatura dos dous titulares (excepto que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero).

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO

1º Unha vez pechado o prazo de solicitudes, as listas provisionais de admitidos e excluídos publicaranse o día 25 de abril.

2º As definitivas antes do 15 de maio.

3º E os prazos de formalización de matrícula serán do 20 ao 30 de xuño para os alumnos de Infantil e Primaria.

4º A Consellería de Educación pon á disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación admisionalumnado, que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación

Resumo emprego máscaras no centro educativo

Estimadas familias:

Ante a novidade do recreo sen máscara, facémoslles chegar as seguintes suxestións:

-          No recreo non é obrigatorio o uso da máscara, pero a nena ou neno que a queira seguir usando pódeo facer.

-          É obrigatorio o uso da máscara no interior do centro e nos desprazamentos: saída aos baños, aula de música, pavillóns deportivos…

-          É obrigatorio o seu uso no transporte escolar.

-          Medidas que debemos ter en conta:

-          Repasar con eles cando debemos quitar e poñer a máscara:

o   Poden quitala ao saír ao recreo.

o   Teñen que poñela ao entrar de novo ao centro, ao soar o timbre para entrar do recreo.

o   Deben responsabilizarse do seu coidado, de non deixala tirada… Traer unha bolsiña pequena, un estoxo,… para gardala.

-          Traer unha máscara de reposto.

No centro seguiremos aplicando o resto de medidas de prevención: grupos burbulla, ventilación, limpeza, uso de hidroxel.

Moitas grazas pola súa colaboración.

 

Un saúdo.

Alfredo Rodríguez Rodríguez

ACLARACIÓNS SOBRE A XESTIÓN EPIDEMIOLÓXICA EN CENTROS EDUCATIVOS. XANEIRO 2022

Para máis información clicade na imaxe.

PROTOCOLO COVID ACTUALIZADO PUBLICADO POLA CONSELLERÍA (14-1-2022)

PROTOCOLO COVID ACTUALIZADO POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

CON DATA (14-1-2022)

 

Prema no seguinte enlace para acceder a dito documento

 https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Protocolos-vixilancia-control-epidemioloxico-COVID19-ambito-educativo-non-universitario

ADAPTACIÓN DA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE A APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS

Novos protocolos de xestión epidemiolóxica en centros educativos.

Destacamos a continuación os aspectos principais a ter en conta:

 As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

Nin o alumnado,nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

 Os autotest non requirirán dunha proba complementaria para confirmar o caso.

• A definición e contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2m dun caso positivo ata as 48h antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).

• O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada o día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

• No caso de alumnado menor de 12 anos, ante a aparición dun primeiro caso nunha aula e ata un total de 4, o alumnado non realizará corentena, independentemente do seu estado vacinal.

• Ante agrupacións de casos (5 ou máis casos confirmados de infección activa), seguiranse as pautas xerais para a determinación das corentenas dos contactos estreitos. Esta corentena será de 7 días desde o inicio de síntomas do último caso confirmado (sempre que non se desenvolvan síntomas durante este período).

• Os centros de educación especial considéranse contornos vulnerables e aplícaselles o indicado na Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control.

BO NADAL E FELIZ ANO 2022

Dende o CEIP Plurilingüe de Ventín agardamos que este novo 2022 traia un ano de saúde e felicidade.

 

BO NADAL DENDE O EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O alumnado do 1º ciclo elaborou unhas postais da cal a elexida foi....

 

Distribuir contido