Skip to Content

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

Segundo a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/2023. 

Premen no libro para acceder á Orde:

 

 

 

 

DESTINATARIOS:

  

  - Para o fondo solidario de libros de texto:

 • Alumnado matriculado en 3º, 4º de educación primaria.   

O alumnado matriculado en centros incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL), como é o caso do noso centro nos cursos de 5º e 6º de educación primaria, está excluído da participación do fondo solidario dos libros de texto.

  - Para as axudas de adquisición de libros de texto:

 •  Alumnado matriculado en 1º, 2º de educación primaria e en educación especial; así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional 1º (discapacidade maior ou igual 65%) e na disposición adicional 2º (necesidades específicas de apoio educativo – NEAE).

     

     -  Para as axudas de adquisición de material escolar:

 

 • Todo o alumnado de educación primaria.

 

DOCUMENTACIÓN:

 

O formulario que deben de cubrir son os ANEXOS I (solicitude) e II (autorización dos membros da unidade familiar agás o solicitante), que encontrarán premen neste enlace:

ANEXO I

ANEXO II

Ou a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

Estes documentos é preciso que vaian acompañados da seguinte documentación complementaria: 

 • Copia do libro de familia na que figuren todos os membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 • Certificado, no caso de discapacidade, dalgún membro da unidade familiar incluídos na solicitude.  

 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero. 

 • Resolución xudicial por incapacitación con patria potestade. 

 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores

 •  Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

Tal e como índica a convocatoria: 

A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así́ mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto. 

FORMA DE PRESENTACIÓN

 Unha vez cubertos os anexos, poden presentalos a través de: 

 

 

 •  Sede electrónica da Xunta:

Sede electrónica

  

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 Dende o día 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022 (ambos inclusive)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUTROS PRAZOS: 

 DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO NOS CURSOS DE 3º E 4º DO PRESENTE CURSO ESCOLAR:

 •  As datas serán: 16, 17 e 20 de xuño de 2022.

 PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS:

 •  Antes do 11/07/2022
 •  A reclamación ás listaxes provisionais poderase realizar 2 días seguintes á publicación.

  PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS:

 •    Antes do 22/07/2022

 

 

  ENTREGA DOS LIBROS DO CURSO 2022/2023 AO ALUMNADO DE 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

 

 •  A partir do 1 de setembro de 2022. Comunicarase a través da páxina web do centro e vía “Abalarmóbil”

 

IMPORTANTE 

 

O vale de axudas é nominal polo que deberá de recollelo a persoa solicitante. 

 

O equipo directivo.page | by Dr. Radut