Reunións

reunións

A confección dos horarios tivo, como principais criterios, a maior e mellor atención ás necesidades do alumnado, os condicionamentos derivados das itinerancias dalgúns mestes e a adecuación á normativa vixente.

Os órganos colexiados terán as reunións ordinarias e extraordinarias que se precisen ao longo do curso, aínda así na Programación Xeral Anual, márcase de xeito orientativo un calendario de reunións para estes órganos e para todos os de Coordinación Docente.

Ditas reunións celebraranse na 7ª hora dos luns.

O día especificado para a atención aos pais dos alumnos/as é o luns de 16:45 a 17:45.

Distribuir contido