A DEFENSA DA ESCOLA PÚBLICA

O 9 de maio do 2012 milleiros de persoas saíron á rúa para manifestar o seu descontento coa nova lei de educación que o goberno quere aprobar, a LOMCE

Porque non nos gusta a LOMCE?

Moitos mestres do Ceip. Virxe do Rocío apoiamos esta manifestación.

Xunto con milleiros de cidadáns vigueses percorrimos as rúas de Vigo dende a Praza dos Cabalos ata a Porta do Sol.


Mestres, mestras, alumnos e alumnas, nais, pais e moitas persoas conscientes da importancia dunha educación de calidade amosaron o seu sentir.

Unha manifestación pacífica que pretende

mobilizar conciencias e provocar cambios e melloras

no ensino público.

 

Mira o noso vídeo da manifestación pola defensa do ensino público en VIGO

 

Para entender as protestas e poder construír a túa opinión segue ollando...

 

Podes ampliar a información no seguinte enlace

 

ORIXE E HISTORIA DA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Sabemos que históricamente a Educación foi o privilexio duns poucos. A Escola como institución é un instrumento social relativamente recente. Na antiga Grecia, en Roma, na Idade Media, no rexurdir humanista do Renacimiento, etc. a educación era o privilexio dunhas poucas familias que dispoñían do poder político e económico suficiente para encargar a algunha persoa competente a formación e preparación dos seus fillos, en tanto que o resto da poboación era analfabeta.

A bandeira do Dereito á Educación izouse con valentía polo Movemento Obreiro e foi, durante o século XIX e boa parte do XX, un nídio aceno da súa identidade.

Defender o Dereito á Educación ou a Educación como un Dereito para todos supón apostar por un modelo de persoa e asumir os principios contidos nas Declaracións dos Dereitos do Home e do Cidadán.

Quen defende o Dereito de todos á Educación, faino en primeiro lugar porque considera que a dignidade do ser humano é inalienable e que toda persoa debe dispoñer de posibilidades para desenvolver as súas capacidades, entender o mundo en que vive e adquirir a preparación necesaria para prestar uns servizos útiles á sociedade.

 

COMO CONSEGUIR UNHA ESCOLA PÚBLICA DE CALIDADE?

TODOS XUNTOS


Escolarización obrigatoria e gratuíta, si, pero non de calquera xeito!!

Defender o dereito á educación é defender unha educación de calidade.

QUE NECESITAMOS:

Participación de toda a comunidade educativa

Defender o dereito de unha educación para todos e a igualdade de oportunidades

Impulsar o espírito crítico, a autonomía, o protagonismo do alumnado

Non aceptar a DISCRIMINACIÓN en función de condicións económicas, sociais, crenzas ou prexuizos

Denunciar os intentos de favorecer a educación elitista

Sensibilizar a nais, pais, alumnos/as para defender xuntos a Escola Pública


A Escola Pública ten que ser non só integradora, senón solidaria. Cada día son máis numerosos os inmigrantes no noso país, aínda que as cifras son significativamente máis pequenas que noutros países europeos da nosa contorna. Os fillos deses inmigrantes ou os nenos pertencentes a outras etnias non van ter un fácil acceso aos Centros privados, entre outras razóns pola súa escaseza de recursos. Da mesma forma, os nenos e nenas con discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais, tampouco van atopar fácil acomodo nos centros privados. Pero a Escola Pública ha de facer efectivo o Dereito de todos á Educación e favorecer o que estes nenos e nenas poidan convivir a diario nas aulas e dar un exemplo, non só de tolerancia, senón de respecto á pluralidade.

 

QUE É A ESCOLA PÚBLICA?

En 1981, en plena transición democrática, Luís Gómez Llorente e Victorino Mayoral, publicaron un excelente libro titulado «A escola pública comunitaria», no que ofreceron unha definición de Escola Pública da que imos partir.

Os trazos que mellor perfilan a idea da Escola Pública Comunitaria son os seguintes: Escola gratuíta, financiada polo Estado, non discriminatoria, xestionada pola Comunidade escolar, aberta á comunidade da súa contorna, orientada a conseguir o desenvolvemento integral da personalidade humana por medio dunha práctica pedagóxica que desenvolva todas as capacidades intelectuais e morais dos escolares.


A. Obligatoria e gratuita

Os impostos serven para construír estradas, equipar e mellorar hospitais, levantar Casas da Cultura, soster o funcionamento das Administracións e, por suposto, para facer efectivo o dereito constitucional de todos os españois á Educación.

B. Financiada polo Estado

A Educación nunha sociedade democrática é un dereito que os Poderes públicos ou Administracións Públicas han de facer efectivo mediante un financiamento axeitado. Agora ben, financiar non significa impoñer nin controlar.

C. Non discriminatoria

Discriminar é un verbo odioso. Significa marxinar e impedir a igualdade. A Escola Pública á que aspiramos, precisamente porque ha de defender a igualdade de oportunidades, non só non é discriminatoria, senón que é un modelo antidiscriminatorio.

D. Xestionada pola comunidade educativa

Dicir que a Escola Pública debe estar xestionada pola Comunidade educativa é afirmar o seu carácter democrático. A Escola é unha institución socializadora cuxa misión fundamental é preparar a nenos, pícaras e adolescentes para que aprendan a desenvolverse adecuadamente na comunidade na que viven e se convertan en cidadáns e cidadás responsables. 

E. Aberta á súa contorna

Se a Escola ten esencialmente unha función socializadora, a proximidade do Centro educativo ao fogar familiar favorece a integración nese medio. Os nenos e nenas van á Escola a pé, afanse desde moi pequenos a coñecer as tendas da vila ou barrio, as súas prazas e a dinámica vital e social. Con todo, a apertura dos Centros á contorna, ten que, necesariamente, ir máis aló. Han de organizarse saídas e visitas para coñecer o medio físico: o río, se o hai, parques... e tamén aqueles lugares de interese histórico e artístico: museos, salas de exposicións, monumentos, catedrais, etc.

F. Orientada a conseguir o desenvolvemento integral da personalidade

A Escola é,  dunha banda, un instrumento para transmitir coñecementos e valores e,  doutra, unha institución que debe estar ao servizo do desenvolvemento integral da persoa: O razoamento, a creatividade, o desenvolvemento físico, a afectividade, a imaxinación,. O espírito crítico e a autonomía persoal. A tolerancia, a solidariedade. En resumo, unha escola para a vida.

 

POR QUE A ESCOLA PÚBLICA?

 

Porque ten un profesorado de calidade capacitado para atender todas as dificultades e diferenzas.

Polos seus servizos de calidade (comedor, laboratorios, talleres, programas madrugadores, transporte...)

Porque participa en democracia toda a COMUNIDADE EDUCATIVA (ANPAS, Consello Escolar...)

Porque ofrece un ensino verdadeiramente gratuito que iguala as diferenzas sociais.

Porque favorece a convivencia.

Porque a Escola Pública forma unha cidadanía competente e non competitiva.

Porque aprendo en liberdade de todas as ideoloxías e crenzas.

PORQUE NOS ACOLLE A TODOS E TODAS

 

MIRA OUTRAS OPINIÓNS

Preme este enlace e le unha noticia de prensa sobre os desventaxes de non estudar

Infórmate a través de plataformas como "YO ESTUDIÉ EN LA PÚBLICA" que reivindica o papel decisivo da educación pública.


Únete á MAREA VERDE

A Marea Verde é conxunto de protestas contra dos retallamentos na educación que comezaron a producirse en España no ano 2011-2012

Inviste en FELICIDADE: vén á EDUCACIÓN PÚBLICA

Back to top