DOCUMENTOS COVID

 - Protocolo covid.

 - Instrucións 30 xullo 2020.

 - Programa de acollida.

 - Plan de continxencia.

 - Plan de adaptación á situación covid-19 no curso 2020/2021:

            - Autoenquisa.

            - Declaración responsable.

            - Checklist de ventilacións.

            - Control limpeza aseos.

            - Planos do centro.