AXUDAS ALUMNADO BENEFICIARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE A SUSPENSIÓN DESTE POLO COVID-19

COMEDOR ESCOLAR

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

No caso de ter que chamar ao centro deberá facerse de 11:00 a 13:00 horas

INSTRUCIÓNS SOBRE A CONCRECIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN COA AVALIACIÓN DO SEGUNDO TRIMESTRE

INSTRUCIÓNS EMITIDAS POLA CONSELLERÍA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. SOBRE A AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE:

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre, antes do día 3 de abril.

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma.

 

Consenso xeneralizado entre Ministerio e CCAA en manter o calendario escolar e aprazar a ABAU

Na xuntanza entre o ministerio e as CCAA consensuáronse algúns puntos que interesan ao CEIP Veleiro Docampo: (mércores 25/03/20 14:31h)

  • Acordouse avaliar o segundo trimestre co traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais e modificar os contidos e competencias básicas previstas para o terceiro trimestre.
  • Estas modificacións abordaranse nunha xuntanza en abril.
  • Ademais, decidiuse suspender este curso as probas de avaliación diagnóstica

Máis info aquí

INFORMACIÓNS VELEIRO SOBRE O CORONAVIRUS

Ante a situación excepcional e aplicando as medidas adoptadas pola Consellería de Educación, comunicamos a seguinte información:

A educación pública ten a obriga de responder con equidade e ofrecer a igualdade de oportunidades a TODO O ALUMNADO. O centro non dispón dos medios telemáticos suficientes, de carácter universal, para darlle resposta á totalidade do alumnado o que provocaría unha discriminación. Ao tempo que tampouco todo o alumnado dispón de conexión a internet na casa nin está dado de alta no ABALAR, polo que nestes días intentaremos dar a mellor resposta dentro das posibilidades que temos.

PROCESO DE MATRÍCULA Comunícase ás familias interesadas en realizar a reserva da matrícula no noso centro, que o prazo de entrega de solicitudes amplíase ata unha semana despois do reinicio das clases e non ata o 20 de marzo como estaba previsto. Se alguén quere facer a entrega antes do reinicio das clases, recoméndase que se deposite o sobre de matrícula na caixa do correo situado ao carón da porta de acceso ao recinto do centro.

PRESENZA DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE NO CENTRO Según a resolución do 15 de marzo de 2020 (DOG do 15/03/2020), no caso do noso centro (centro con máis de 6 unidades) sólo permanecerá en réxime de quendas unha persoa do equipo directivo do centro das 10:00 ás 13:00 horas.

 

INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO O profesorado do centro recomenda que nestes 14 días de suspensión das clases o alumnado manteña, na medida do posible, o ritmo de traballo e realice tarefas do seguinte tipo:

  • Tarefas de repaso dos temas que se están impartindo.
  • Lectura e escritura na casa. Resumos, esquemas ou redaccións sobre a materia que se está impartindo.
  • Diferentes prácticas matemáticas: cálculo, contas, problemas, repaso da materia.

Ante calquera dúbida recoméndase que nos comuniquemos por teléfono ou correo electrónico para evitar o contacto que podería desencadear novos contaxios. Polo tanto debe evitarse a presenza no centro e utilizar os medios apuntados para aclarar as dúbidas que se poidan presentar.

 
 

NOVAS INSTRUCIÓNS EN RELACIÓN CO COVID - 19

Novas instrucións a equipos directivos de presenza en centros (domingo 22/03/20 ás 15:41)

Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis unidades permanecerá, a partir do luns 23 de marzo, unha persoa do equipo directivo do centro o tempo que considere preciso para atender ao alumnado e as familias, así como para a verificación do funcionamento das infraestruturas tecnolóxicas do centro e do estado do propio edificio educativo. (ligazón coa páx da Xunta)

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020. (ligazón coa páx da Xunta) (Instrucións do día anterior -12/03-)

Quedan suspendidas as actividades das escolas deportivas municipais do concello de Castro de Rei e o servizo de madrugadores do CEIP Veleiro Docampo, debido as medidas preventivas adoptadas pola Xunta de Galicia ata novo aviso.

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

2. PRESENZA DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE NO CENTRO

2.1. Establécese as seguintes previsións en relación coa presenza do persoal que se indican a continuación:

a) Educación infantil e primaria

-Centros de menos de 6 unidades

A titorización e a atención do alumnado realizarase cos medios non presenciais, telemáticos,  telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc)

-Restantes centros

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía. Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

b) Resto de ensinanzas

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía.

Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

c) Educación especial con servizo de residencia

Deberá existir o persoal suficiente docente, coidador e de cociña para garantir os coidados básicos do alumnado asistente.

d) Agás nos centros de educación especial con residencia, para o persoal de cociña, limpeza e persoal coidador aplicaranse as previsións do convenio colectivo para os períodos de inactividade.

e) O restante persoal de apoio e reforzo educativo non asistirá ao centro educativo

2.2. Criterios para a priorización da presenza do persoal nos centros.

De conformidade coas previsións do Acordo do Consello da Xunta de Galicia teñen preferencia para a obtención de permisos de conciliación o profesorado que teña ao seu coidado menores de 18 anos, maiores discapacitados e persoas maiores dependentes.

Para os casos nos que ambos os proxenitores teñan a condición de empregados públicos, a medida aplicarase a un deles (coa excepción de que un deles teña a condición de persoal sanitario).

2.3 No relativo ás ferramentas informáticas dispoñibles, e sen menoscabo das propias, remitirase aos centros educativos unha comunicación na que se indicarán as que están a disposición e o seu procedemento de uso.

3. INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO

3.1 O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar.

3.2 Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, establecerá un sistema de comunicación e información co alumnado e as familias a través das ferramentas ou plataformas coas que traballa habitualmente, así como calquera outro medio de comunicación que o centro estime adecuado para esta situación.

3.3 Os equipos docentes e o restante profesorado elaborarán propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso educativo nos seus domicilios.

3.4 Prestarase unha especial atención á titorización do alumnado de 2º de bacharelato.

4 OUTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

4.1 Suspéndese todo tipo de actividade extraescolar

4.2 Suspéndese o servizo de cafetería nos centros de ensino secundario

4.3 Utilizarase como medio de comunicación prioritario coas direccións dos centros educativos o portal da dirección e o correo electrónico.

4.4 As direccións dos centros educativos divulgarán entre o persoal do centro as presentes instrucións e comunicaranas a todas as familias que as soliciten.

5. VIXENCIA DESTAS INSTRUCIÓNS

As presentes instrucións teñen carácter provisional, polo que poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia.

A comunicación de calquera modificación das presentes instrucións realizarase coa maior inmediatez a través do portal da dirección.

n/d

Horario atención equipo directivo

 

HORARIO DE ATENCION DO EQUIPO DIRECTIVO

Curso 19-20

 

HORARIO

LUNS

MARTES

MERCO.

XOVES

VENRES

  9.15 - 10.10

DIR

XEF/SEC

 

XEF/SEC

 XEF

10.10 - 11.05

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

11.05 - 12.00

       

 SEC

12.00 - 12.30

 RECREO

 RECREO

 RECREO

 RECREO

RECREO

12.30 - 13.20

 XEF/SEC

 SEC

XEF

 DIR

 DIR

13.20 - 14.15

 

 DIR

 

 DIR  

 

DIR: Dirección

XEF: Xefe de estudos

SEC: Secretaria

 

Nota. Fóra deste horario o equipo directivo non estará dispoñible por ter asignadas outras funcións lectivas.

 

Distribuir contido