Iniciar sesión: Acceso

Adaptación das Programacións Didácticas

Modificación das programacións do 3º trimestre

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia e debido ó estado de alarma provocado polo COVID-19, foi preciso adaptar as Programacións Didácticas.

Unha vez revisadas e aprobadas pola Inspección Educativa quedan a disposición pública para a súa consulta.

Educación Infantil

1º Educación Primaria

2º Educación Primaria

3º Educación Primaria

4º Educación Primaria

5º Educación Primaria

6º Educación Primaria

Lingua Inglesa

Educación Física

Música

Plástica

Valores 5º Educación Primaria

Valores 6º Educación Primaria