ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Resultado de imagen de eleccións consello escolar

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 08/10/2018), a XUNTA ELECTORAL deste centro, en virtude das atribucións que lIe son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar nos distintos sectores.

CONVOCATORIA SECTOR DE NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS

CONVOCATORIA DO PROFESORADO

CONVOCATORIA DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 O Censo pode consultarse na Secretaría do colexio