Información ás familias

Entrevista con Sonia Villapol, científica galega que traballa en Houston, Texas.

Sonia Villapol Salgado é natural de Bretoña, no concello de A Pastoriza, na provincia de Lugo. Graduada en Bioloxía pola universidade de Santiago de Compostela. Doctorouse en Neurociencia na universidade autónoma de Barcelona. Actualmente é investigadora e profesora de neurociruxía nun instituto de investigación en Texas.

A través do EDNL do noso centro que se con ela, accedeu a darnos unha charla que realizouse de xeito simultáneo co CEI Rosalía de Castro de Bóveda, Lugo.

A charla foi o venres 18 de decembro ás 10:15 da mañá e dirixida ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. Tratou sobre a ciencia, a orixe do coronavirus, medidas de prevención, vacinas e influencia do ser humano no medio ambiente como causa ou orixe de pandemias.

 O resto da comunidade educativa puido seguila en directo a través da canle de youtube:

Queremos darlle as grazas a Sonia pola súa amabilidade e por aclararnos tan ben todas as dúbidas que tiñamos.

Graciñas Sonia!

 

 

PUBLICACIÓN DA ORDE QUE REGULA A REPARTICIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Estimadas familias:

A Consellería de Educación publicou a Orde que regula as bases para a repartición de máscaras entre o alumnado de Educación Primaria.

Será beneficiario aquel alumnado:

 1.Que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar na última convocatoria.

2.Que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero que:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

Descargargade nos adxuntos os seguintes documentos:

 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Queridas familias:

Queremos informarvos que as eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar realizarase entre os días 23 e 27 de novembro.

Explicamos como vai a ser o proceso:

·        

Constitución da Xunta Electoral . Estará integrada polo director, un mestre/a, unha nai/pai ou titores legais, un representante do persoal de administración. Todos eles (excepto o director) elixidos mediante sorteo público que se celebrará o luns, día 02 de novembro ás 13:00 na secretaría do centro. Designaranse membros suplentes.

·        

É competencia da Xunta Electoral concretar o calendario electoral no que se determinarán cuestións como as datas de presentación de candidaturas, datas de consulta do censo,...). Cando estea feito recibiredes información.

·        

Chegado o momento tamén haberá que crear unha mesa electoral integrada polo director e catro nais/pais ou titores legais designados por sorteo público entre os que non se presenten como candidatos, actuando como secretario/a o de menor idade.

·        

No sector de nais/pais haberá que cubrir 2 prazas vacantes.

·        

Daremos máis información unha vez que se constitúa a Xunta Electoral.

DÍAS NON LECTIVOS

O Consello Escolar do colexio acordou solicitar  o 13 de outubro como día non lectivo, de

acordo co punto 2 do artigo 7 da orde do 25 de xuño de 2020, pola que se aproba o

calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta solicitude foi aprobada pola Xefatura Territorial de Educación.

 

En consecuencia,  o vindeiro martes, 13 de outubro non haberá clase.

Aula matinal

O luns, día 7 de setembro, coma moi tarde, os interesados/as no uso da aula matinal que non asistiron á reunión do mércores día 2 de setembro, deberán comunicalo chamando telefónicamente ao centro.

O prezo do servizo, non se poderá establecer ata que se saiba o nº de usuarios.

A Dirección.

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2020-21

Información do inicio de curso                            

Antes de publicar na páxina web o Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 20-21 de xeito definitivo queremos resaltar consideracións básicas do mesmo que nos sirvan para coñecer como vai a ser o funcionamento do centro e que así  vos podades  organizar.

As clases comezarán de xeito presencial o día 10 de setembro, coas seguintes particularidades (Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación graduado alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia):

1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado d e 4º e 5º de educación infantll,  1º, 2º e 3º curso de educación primaria e educación especial.

2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil  e  4º, 5º e 6º curso de educación primaria.

Antes do inicio das clases estableceranse de xeito presencial reunión informativas de cuestións de funcionamento  e organización a través das diferentes titorías. O calendario de reunións será o seguinte:

Nivel:

Día:

Hora:

Lugar:

4º de E.Infantil

Serán reunións personalizadas e establecidas previa convocatoria  feita telefonicamente entre os días 7,8 e 9 de setembro en horario de mañá.

5º de EI

7 de setembro

10:00

Nas gradas da pista exterior

6º de EI

7 de setembro

11:00

Pavillón de deportes

1º de EP

7 de setembro

12:00

Nas gradas da pista exterior

2º de EP

8 de setembro

10:00

Nas gradas da pista exterior

3Aº de EP

8 de setembro

11:00

Pavillón de deportes

3ºB de EP

8 de setembro

12:00

Nas gradas da pista exterior

4º de EP

9 de setembro

10:00

Nas gradas da pista exterior

5º de EP

9 de setembro

11:00

Pavillón de deportes

6º de EP

9 de setembro

12:00

Nas gradas da pista exterior

 

A estas reunións, deberedes asistir soamente un representante de cada familia sen os alumnos/as.

 

 Nestas reunións falarase de temas como:

A utilización de máscara obrigatoria en toda a xornada escolar na E Primaria e recomendable na E Infantil. Sacarase exclusivamente para merendar ou para comer (comedor escolar).

Cada alumno/a deberá traer dúas máscaras todos os días das súas casas que viran marcadas así como unha funda para gardalas nos momentos que sexa preciso sacalas.

O alumnado só poderá ser acompañado ata a porta que lle corresponda para entrar no edificio. Agás o alumnado de 4º de E Infantil que poderá ser acompañado ata a porta da aula. Cada nivel ten asignada unha porta de entrada e saída.(Na reunión indicaremos cal vos corresponde).

As clases darán comezo ás 09:00. Para evitar aglomeracións, a partir das 08:45 abriranse as portas do edificio para que o alumnado poda entrar así como vaia chegando, accedendo ás súas respectivas aulas onde estará esperando o mestre/a encargado do grupo a 1ª hora. Ao chegar a porta o profesorado proporcionaralles xel hidroalcohólico para a desinfección das mans antes de sentarse na súa cadeira.

Cada nivel ten un baño (billa e inodoro) asignado tanto dentro do edificio como fóra na hora do recreo, onde estarán en zonas diferenciadas. Faranse dúas quendas de recreo de ½ hora para evitar que coincidan todos ao mesmo tempo.

O alumnado transportado, tamén accederá as aulas así como vaia chegando.

As saídas tamén estarán organizadas por diferentes portas. O alumnado de E.Infantil sairá ás 13:45 e o alumnado de 1º de EP sairás ás 13:55. O alumnado transportado irá baixando progresivamente e será acompañado polo profesorado encargado ata o autobús, onde terá un asento asignado, tanto na ida como na volta. Por cuestións de organización na procura de buscar unha saída do máis fluída, o alumnado transportado vai a chegar ás paradas  5´antes do horario habitual. Sairán do centro sobre ás 13:55. Rogamos desculpedes as molestias. Recalcaremos á empresa de transporte que as monitoras non poden deixar baixar a ningún alumno se non hai un responsable na parada(A excepción do alumnado de 5º e 6º que teñan autorización para elo), debendo neste caso, de volver ao centro  ao final do percorrido.

O alumnado de E Infantil e de 1º de E Primaria que fagan uso do servizo de comedor tamén serán acompañados ao comedor así como vaian saíndo.

No comedor escolar redúcense as prazas durante este curso. Farase unha soa quenda e utilizarase a Biblioteca para poder cumprir coas medidas de seguridade. Todo o alumnado usuario do comedor deberá ser recollido de 15:15 a 15:30 como moi tarde.

Non haberá actividades extraescolares nin servizo de Biblioteca polas tardes.

O servizo de aula matinal dependerá da reunión que se celebrará hoxe, mércores día 02 de setembro ás 17:00 nas gradas da pista exterior. Rógase asistencia só das persoas interesadas e un membro por familia. Non poderán asistir os alumnos.

Moi importante: Diante da aparición de polo menos un dos seguintes síntomas o alumno/a non poderá asistir a clase e deberedes solicitar consulta co voso médico ou pediatra.

 

·        

Febre.

·        

Tose seca.

·        

Dificultade respiratoria.

·        

Fatiga severa.

·        

Dor muscular.

·        

Falta de olfacto.

·        

Falta de gusto.

·        

Diarrea.

Toda esta información estará de xeito máis detallado  no protocolo que terá o centro e que estamos a modificar xa que as últimas indicacións saíron o 31 de agosto.

Sabemos que vai a ser un curso moi complicado, que a organización pode afectar á conciliación da vida laboral e familiar.Trataremos de velar pola seguridade e saúde do alumnado e de toda a comunidade educativa, cumprindo coas indicacións das autoridades sanitarias. Pedimos comprensión e responsabilidade no cumprimento das normas.

O listado de material será colgado na páxina web durante esta semana.

 

Donas, a 2 de setembro de 2020.

 

A Dirección.

 

 

 

 

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O SERVIZO COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-21

A concellería de Benestar Social abriu o prazo para solicitar as axudas para comedor escolar do vindeiro curso 2020-2021, que poderán presentarse entre o 15 de xullo e o 15 de agosto.

As bases, publicadas na sede electrónica, poderan tamén consultarse e descargarse no seguinte enlace da páxina do concello (https://bit.ly/3gLLacl) onde atoparán os impresos que deberán presentarse cubertos no Rexistro Municipal ou a través de sede electrónica.

Os beneficiarios/as de axudas para comedor escolar deberán estar matriculados nun dos centros públicos de ensino do concello nos niveis de Educación Infantil e Educación Primaria.

Darase prioridade á conciliación laboral dos pais traballadores e que precisen o servizo de comedor de luns a venres ou como mínimo tres días a semana, tendo preferencia os alumnos do concello de Gondomar.

Máis información no servizo de Benestar Social no teléfono 986 360168 ou no correo ssocial@concellodegondomar.com

LISTAXE PROVISIONAL DAS AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR.

No Taboleiro de Anuncios do centro (na entrada principal, dentro do recinto) está a listaxe provisional de solicitudes de axudas para libros e material escolar concedidas e excluídas.

Tamén podedes consultar a listaxe chamando ao teléfono do colexio (886 12 12 40) de 9 a 14 h.

O prazo de subsanación dos motivos de exclusión remata este venres 10 de xullo, ás 13.30 h.

As familias do alumnado que o vindeiro curso 2020-21 vai cursar 1º, 2º e 5º, ao non depender de reparto de libros por parte do centro, poden recoller xa os vales, nas seguintes quendas:

1º de primaria: mércores, 8 de xullo de 9 a 14 h.

2º de primaria: xoves, 9 de xullo de 9 a 11 h.

5º de primaria: xoves, 9 de xullo de 11 a 14 h.(Só o vale de material)

O venres o centro permanecerá pechado por ser festivo en Gondomar.

Os restantes cursos (3º, 4º e 6º) deben esperar á publicación da listaxe definitiva. Publicarémola o luns, 13 de xullo. Deste xeito estableceremos as seguintes quendas para a recollida de vales e libros:

Martes de 09 a 14:00 alumnado de 4º.

Mércores de 09 a 14:00 alumnado de 6º.

Ao alumnado de 3º que lle correspondan libros do fondo, como ten que mercalos o centro e despois repartilos, dependemos de que a librería á que lle fagamos a compra, teña existencias. Avisaremos tan pronto coma os teñamos de que día poderedes pasar a recoller os vales  para material e os libros concedidos.

Listado provisional de admitidos en axudas para mercar libros, material escolar e participar en fondolibros

 

Non podemos sacar o listado provisional de alumnado beneficiario das axudas para mercar libros, material escolar e participar en fondolibros por mor de que precisamos ter ao alumnado novo matriculado e o periodo de formalización de matrícula é do 01 ao 10 de xullo. Polo tanto, sacaremos o listado provisional tan pronto como teñamos a todo o alumnado novo matriculado.

 

 

 

Distribuir contido