REGUEIFANDO

QUÉ BEN SABEMOS REGUEIFAR

Aprendemos a regueifar

 

 

 

 

 

Mais fotos na galería

REQUISITOS A TER EN CONTA PARA SOLICITAR O FONDO SOLIDARIO

CURSO 2017/18

FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO (alumnos de 3º a 6º Primaria)
AXUDAS ADQUIRIR LIBROS TEXTO (alumnos 1º e 2º Primaria)
AXUDAS ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR (alumnos Primaria)

REQUISITOS:

- Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000€
- Ter devolto os libros adquiridos coa axuda do curso 2016/17 (a
falta de devolución será causa de exclusión).
Prazo máximo o 23 de Xuño 2017.
PRAZO PRESENTACIÓN: Do 23 de maio ao 23 de xuño de 2017
A solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente
DOCUMENTACIÓN: (debe presentarse copia e orixinal para verificar e ten que ter validez
no memento da presentación)
1.- Libro de familia. No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar non
coincide (a 31/decembro/2015) coa reflectida no libro:
1.1.- No caso de separación ou divorcio: Sentencia xudicial de separación ou divorcio
e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor
1.2.- Certificado ou volante de convivencia
1.3.- Informe de servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que
acredite a situación familiar.
1.4.- Certificado de defunción.
2.- Certificado do grao de discapacidade recoñecido por un órgano que non pertenza á
Xunta de Galicia.
3.- Documentación xustificativa da violencia de xénero.
4.- A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase
coa correpondente resolución xudicial
RENDA PER CÁPITA FAMILIAR
- Situación familiar a 31 de decembro de 2015 e o exercicio fiscal 2015
- A renda familiar obterase da Suma das casiñas nº: 380 + 395 da declaración da renda do ano
2015 dividida entre o nº de membros computables da unidade familiar
- De no presentar declaración terase en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios
facilitados pola Axencia Estatal da Administración Tributaria.
- No caso de divorcio ou separación non se considera membro computable aquel que non
conviva (salvo custodia compartida); non obstante, se e o caso, considerarase membro
computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación e as rendas incluiranse
dentro do cómputo.
DETERMINACIÓN DA UNIDADE FAMILIAR (a 31 de decembro de 2015):
Membros computables:
- Pais non separados legalmente e se fora o caso titor ou titora legal
- Fillos e fillas menores de idade
- Fillos e fillas maiores de idade con discapacidade
- Fillos e fillas solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar
- Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar entenderase constituída polo
pai, nai, e todos os descendentes que convivan con eles
- No caso de separación ou divorcio con custodia compartida incluiranse dentro do
cómputo as rendas de ambos os proxenitores.
Membros non considerados computables:
- A persoa proxenitora que non conviva co alumnado non casos de separación legal ou
divorcio, agás no caso de custodia compartida.
- O agresor nos casos de violencia de xénero.
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO
(3 º a 6º Ed. Primaria):
Pode solicitar os alumnos de 3º a 6º de Educación Primaira, con independencia da renda per
cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata
que se esgoten. En todo caso recibirán:
- 6 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €.
- 4 libros, renda* per cápita superior a 5.400 e gual ou inferior a 9.000 €.
Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou con discapacidade
igual ou superior ao 65 %: 6 libros con independencia da renda.
Axudas para adquirir libros de texto
(1 e 2º Ed primaria):
- Renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €: ...........170 €
- Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 €: ...........90 €
- Alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia
da renda.
AXUDAS ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR (alumnos Primaria)
Axudas para adquirir material escolar (ESO e EE)
- Só para rendas* per cápita igual ou inferior a 5.400 €:........ 50 €.
 Non se aplica o límite de renda ó alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ó alumnado de EE ou
con discapacidade igual ou superior ao 65 %.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2017-2018

Listaxe definitiva de admitidos para o curso 2017/2018

Dia de Rosalía

 

 

 

Rosalía de Castro traballo realizado polo alumnado de 6º A

venres 24 de febreiro 2017

xoves 23 de febreiro 2017

Entroido 2017

Paco Nogueiras

 

As fotos atópanse na galería desta web.

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2017

Bo Nadal

AVISOS

O mércores día 21 as clases rematarán ás 13:00 horas.

O servizo de comedor funcionará igualmente e ás 13:45 os autobuses virán a recoller aos alumnos/as.

O alumnado usuario do servizo de canguraxe que coma no comedor será recollido polas educadoras despois do xantar.

 

 

Dende a Comunidade Educativa desexamos a tódalas familias unhas Felices Festas e vémonos de novo o día 9 de Xaneiro.

LECTURAS RECOMENDADAS

Noraboa Campeóns

 

                                  As fotos da carreira atópanse na galería,

                                 Santiago González González 2º B medalla de plata.

                               Belén García Fernández 5º A medalla ó esforzo

                                   Santiago González Fondevila 3º B  medalla de plata.

REUNIÓN ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Lembramos a todolos pais/nais do alumnado de Educación Infantil, que o martes día 6 ás 13:00 horas terá lugar a reunión cas titoras de Educación Infantil.

 

CALENDARIO ESCOLAR 2016/2017

Resultado de imagen de CALENDARIO ESCOLAR

ERRO NA LISTAXE DE LIBROS

Hai un erro nas listaxes de libros de 4º e 6º de primaria, que xa está resolto. Aparecía o libro de relixión, pero ESTE NON HAI QUE MERCALO.

Distribuir contido