Eventos

« Xuño 2020 »
LunMarMérXovVenSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Servizos do Centro

CEIP SAN CLEMENTE DE CESAR

CEIP SAN CLEMENTE DE CESAR

 

 

TELÉFONO: 886 151 141

FAX: 886 151 144

CORREO ELECTRÓNICO: ceip.sanclemente.cesar@edu.xunta.es

ENDEREZO: Lugar Baltar nº25, San Clemente de Cesar

Caldas de Reis - Pontevedra

CÓDIGO POSTAL: 36654

Información Fondo Libros

Información Fondo Libros

CIRCULAR INFORMATIVA

 

Prezadas familias,

 

Seguindo a ORDE do  12demaiode2020polaqueseregulaaparticipaciónnofondosolidariodelibrosde textoeseconvocanaxudasparaadquirirlibrosdetextoematerialescolardestinadasao alumnadomatriculadoeneducaciónprimaria,educación secundariaobrigatoriaeeducación especialencentrosdocentessostidosconfondospúblicosparaocursoescolar2020/2021(código deprocedementoED330B)(DiarioOficial deGaliciado19demaiode2020)emitimos a seguinte información:

 

DESTINATARIOS                                                                                  

 

·        

Fondosolidariodelibrosdetexto:alumnadomatriculadoen3º,4º,5ºe6ºdeEP.

·        

Axudasparaadquirirlibrosdetexto:alumnadomatriculadoen1ºe2ºdeEPeeneducación especial(EE);asícomoasaxudasquepoderecibiroalumnadoincluídonadisposiciónadicional primeira(discapacidade65%)enadisposiciónadicionalsegunda(necesidadesespecíficasde apoioeducativo–NEAE-).

·        

Axudasparaadquirirmaterialescolar:alumnadomatriculadoenEP.

 

 

PRINCIPAISNOVIDADESDACONVOCATORIA                                                       

 

As novidades máis salientables desta convocatoria son:

 

·        

DebidoáscircunstanciasactuaismotivadaspoloCOVID-19,adevoluciónerecollidadelibrosdo curso2019-2020poderárealizarseatao7dexullo.

 

·        

A entrega dos libros do fondo solidario do curso 2020-21 que lle corresponden a cada alumno/a realizarase tanto para EP como para a ESO, preferentemente en setembro, debido a que son libros queestiveronmanipuladospordiferentealumnadoehaiquedeixarunprazoprudencialantesda súanovaentrega,poisestáasíaconselladopolasautoridadessanitarias.

 

FORMA DE PRESENTACION                                                                                                                                                   

 

·        

Presentación no centro.

·        

Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

A solicitude será única para todos os fillos/as.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR                                                                   

 

·        

Anexo I. Entrégase copia no centro.

·        

Anexo II. Entrégase copia no centro.

·        

Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

·        

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

·        

Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

·        

Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

·        

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

·        

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou grada da Xunta de Galicia.

·        

Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais para proceder ao seu cotexo.

 

PRESENTACIÓN                                                                                                                              

 

Haberá que  pedir CITA PREVIA  o 20, 21 e 22 de maio, no seguinte teléfono: 886151141, para poder vir a recoller os anexos na semana do 25 ao 29 de maio.

 

O prazo para presentar as solicitudes será do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (incluido).

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS E CONTÍA DE AXUDAS                                                                                                                                

 

ALUMNADO DE 3º,4º,5º E 6º de Educación Primaria:

·         

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000€: seis libros de texto.

·         

Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000€ e igual ou inferior a 10.000€: catro libros de texto.

·         

Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: seis libros, con independencia da renda.

Alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria:

·         

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000€: 210 €.

·         

Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000€ e igual ou inferior a 10.000€: 140€.

·         

Alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou inferior ao 65%, a contía de axudas será de 275€, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

·         

Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo de 3º,4º,5º e 6º de Educación Primaria:

·         

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000€: 210€.

·         

Renda per cápita familiar superior a 6000€ e igual ou inferior a 10.000€: 140 €.

A contía de axuda para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000€ será de 50€.

Alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

RENDA PER CÁPITA                                                                                              

 

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2018, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

Deixámosvos o enlace ao Orde de maio de 2020 onde atoparedes toda a información.

Quedamos á vosa disposición para resolver todas aquelas dúbidas que poidan xurdir.

Recibide un cordial saúdo.

 

En Baltar, a 19 de maio de 2020

O equipo directivo

Circular informativa

Para acceder a ela, premede no ficheiro adxunto

Circular informativa

Prezadas familias,

Esperamos que esteades levando a corentena o mellor posible e que teñades o máis

importante que é a saúde.

Seguimos a vivir unha situación extraordinaria, onde o cotiá agora nos parece extraordinario. Todo isto vai facer que teñamos un inicio do terceiro trimestre totalmente diferente ao que estabamos acostumados.

1.       

No ASPECTO ACADÉMICO temos varias cousas que comentarvos:

§

Nestes momentos seguimos á espera de instrucións acerca do que facer no 3º trimestre. En canto se reciban se comunicarán a través de Abalarmóbil, a páxina web do colexio e do Facebook do centro.

§

Para facilitar a continuidade co segundo trimestre, desde as diferentes titorías seguiranse enviando tarefas a través do correo electrónico e como novidade a partir de mañá, 14 de abril de 2020, as titorías de 1º,3º,4º e 5º de primaria empezarán a traballar co programa Snappet para o cal se poñerán en contacto con vós as titoras a través do correo electrónico ou a través de Abalarmóbil.

§

A titoría de 2º de primaria seguirá traballando con Snappet tal como o estivo facendo ata o de agora.

§ 

A titoría de 6º de primaria seguirá traballando a través do correo electrónico.

§

Dicirvos que esta información poderá sufrir algunha modificación en función das instrucións que se cheguen a publicar nos vindeiros días.

2.       

Informarvos tamén de que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional comezará a pagar este martes 14 de abril as AXUDAS DE COMEDOR.

Esta contía cubre o correspondente aos días lectivos desde a suspensión das clases presenciais ata o día 12 de abril. En calquera caso a vixencia das axudas ampliarase ata o 26 de abril, polo que máis adiante farase un segundo pago correspondente ao período restante.

Aproveitamos para enviarvos un forte abrazo. Estamos con vós, padecemos as vosas tristezas, compartimos a vosa esperanza e celebramos os vosos éxitos.

Cando todo acabe estaremos encantados de contaxiarvos a nosa alegría, o noso bo humor, o noso empuxe e a nosa ilusión.

Agrademos a vosa colaboración e transmitímosvos todo o noso ánimo ante esta situación que como sociedade estamos a padecer.

¡¡¡Podemos con isto!!!

 

 

                                                                                                                                 Equipo Directivo.

Circular informativa COVID-19

CIRCULAR INFORMATIVA

Prezadas familias :

O Presidente da Xunta de Galicia, o día 12 de marzo de 2020, anuncia entre as medidas a adoptar frente a alerta sanitaria polo coronavirus  COVID-19, que a partir do día 16 de marzo os centros quedarán pechados por un período de 14 días naturais, podendo ser prorrogadas. Ante calquera dúbida sobre o coronavirus o teléfono de información para os cidadáns é o 900400116.

Como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, e ante a recente declaración da Organización Mundial da Saúde (OMS) como pandemia a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional adopta as seguintes medidas a ter en conta en todos os centros docentes de ensino non universitario:

Queda suspendida todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, REFÓRZAT-E con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.

Durante estes días  o alumnado deberá seguir facendo tarefas escolares pendentes e tamén aquelas que se lle van encomendar por parte do profesorado e que se lle comunicarán por diferentes vías ou ben,  por parte dos pais/nais/titores legais que poderán vir recoller no Centro ou facilitar unha vía de c ontacto. Para tal efecto, deberanse de seguir as instrucións que están colgadas tanto na páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanclementecesar e no Facebook da escola.

Aproveitamos tamén para informaros que, ata este momento, no colexio non temos coñecemento, nin se nos trasladou desde as familias ou desde as autoridades sanitarias, a existencia de ningún caso positivo de coronavirus entre o seu alumnado e  persoal laboral.

Agradecemos a vosa comprensión e apelamos á serenidade e á prudencia recomendada por todas as institucións.

Recordamos que segundo as previsións establecidas ata o momento, a data provisional de retorno ao centro é o 30 de marzo do 2020. De haber modificacións seredes notificados a través da páxina do centro e o do Facebook.

Recibide un cordial saúdo.

En Baltar a, 13 de marzo de 2020

O equipo directivo

Instruccións para o acceso ás tarefas escolares durante o período de peche da escola

Instruccións para a utilización de ensinanza On Line do CEIP San Clemente para o período de peche da escola.

Para acceder á información de tarefas escolares Online precísase un dispositivo con conexión a internet: teléfono móbil, tablet, ordenador, Ipad, playstation e outros.

1.    

Abrir o navegador de internet

2.    

Entrar en www.google.com

3.    

Buscar a palabra gmail

4.    

Entrar no primeiro enlace que aparece Gmail.com

5.    

Entrar en iniciar sesión ou en usar otra cuenta

6.    

En iniciar sesión escribir o correo electrónico do curso no que se queira entrar para ver as tarefas escolares de cada día

Correos electrónicos para titorías:

1º de primaria

Nome do correo: primeirosanclemente@gmail.com

2º de primaria

Nome do correo: segundosanclemente@gmail.com

3º de primaria

Nome do correo: terceirosanclemente@gmail.com

4º de primaria

Nome do correo: cuartosanclemente@gmail.com

5º de primaria           

Nome do correo: quintosanclemente@gmail.com

6º de primaria

Nome do correo: sextosanclemente@gmail.com

Inglés de infantil

Nome do correo: inglesinfantilsanclemente@gmail.com

Inglés de primaria

Nome do correo: inglesprimariasanclemente@gmail.com

Para poder escribir o símbolo @ pulsar no teclado ALTGR ao mesmo tempo que o número dous: ALTGR+2 (O número dous do teclado non do teclado de números da parte dereita)

7.      

Pulsar siguiente

8.      

Introducir contraseña do curso correspondente

Contraseñas para correos electrónicos das titorías:

1º de primaria

Contrasinal: sanclementemarta

2º de primaria

Contrasinal: sanclementepablo

3º de primaria

Contrasinal: sanclementesonia

4º de primaria

Contrasinal: sanclementemaria

5º de primaria           

Contrasinal: sanclementevanesa

6º de primaria

Contrasinal: sanclementechema

Inglés de infantil

Contrasinal: sanclementesusana

Inglés de primaria

Contrasinal: sanclementemaite

9.      

Pulsar en CONFIRMAR

10.  

XA ESTAMOS DENTRO DA CONTA COAS TAREFAS ONLINE

11.  

Picar nos correos electrónicos que envía cada mestre para poder acceder ás tarefas e explicacións para cada día lectivo sen clase.

12.  

As tarefas e correos se enviarán cada día a  partires das 20´00 horas para poder facelas durante o día seguinte.

 

 

 

Para poder enviar dúbidas, facer consultas sobre tarefas ou facer consultas importantes cos titores do centro:

1.      

Unha vez que estemos dentro dunha conta de correo de ensinanza ONLINE premer na parte esquerda da pantalla o botón de Redactar +. Este botón está debaixo do logotipo de Gmail 

2.      

En Para escribir esta dirección de correo:

consultasclemente@gmail.com

3.      

En asunto escribir o nome do neno ou nena e o seu curso

4.      

Picar debaixo de asunto e escribir a consulta que se queira facer co mestre do centro. Deben ser consultas públicas e non privadas porque a resposta se poderá ver no correo do curso e terán acceso a esa resposta tódolos alumnos dese curso. Só se deben facer consultas ou dúbidas sobre as tarefas do curso que colgan os mestres, non sobre outros temas persoais.

5.      

Picar en ENVIAR

6.      

A resposta será publicada na conta de correo onde se colgan as tarefas para cada día.

Comedor Escolar

Menús do curso 2019 - 2020

        

 

Xa podes descargar os menús do comedor escolar de cada mes premendo no enlace.

ADMISIÓN DO ALUMNADO 2020/2021

Nota Informativa (premer no enlace)

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO. CURSO 2020/2021

 

DATAS

ADMISIÓN DE ALUMNADO. 

 

 

Reserva de praza no centro de orixe

 

 

Sorteo público a efectos de desempate

 

 

 

 

 

 

Antes do 1 de Marzo

 

 

1-15 de febreiro

 

 

Última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo. Fíxose o 26 de febreiro de 2020. Para os efectos da resolución do desempate na puntuación final o resultado do sorteo anual de letras de prioridade foi:

As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "T" e "G"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "E" e "X".

 

 

 

Publicación de Vacantes (ver nos Adxuntos)

1 ao 23 de Marzo

Presentación de solicitudes de admisión

 

 

10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate para presentar as solicitudes de admisión

 

Presentación da documentación xustificativa para o baremo (se hai mais peticións que prazas)

Antes do 25 de Abril

 

Listaxe provisional de alumnado admitido
Reclamacións: 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación. 

 

 

Antes do 15 de Maio

 

Listaxe definitiva 

 

Do 20 de xuño ao 30 de xuño

Matrícula Ordinaria en educación infantil e primaria

  

 

INFORMACIÓN DE INTERESE

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos

Decreto 254/2012 do 13 de decembro

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG)

Letras de desempate

Resolución de 26 de febreiro de 2020 

Solicitude de admisión

Anexo II