Iniciar sesión: Acceso

Pais/Nais

Videoteca

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

Admisión e matriculación, Actividades extraescolares, Axudas, Calendario escolar, Consello escolar, Equipo directivo, Historia, Horarios, Impresos, Libros de texto, Localización, Madrugadores, Organigrama, Profesorado, Secretaría, Solicitudes de admisión e matricula, Titorias

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2017-2018

PREME AQUI PARA ACCEDER AO CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2017-2018

AVISO IMPORTANTE: O DIA 7 DE DECEMBRO CELÉBRASE O DIA DO ENSINO, E POLO TANTO NON HAI CLASE. 

O 30 DE ABRIL TAMPOUCO  HABERÁ CLASE.

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNOS ADMITIDOS

Preme sobre cada listaxe para ver a relación de admitidos

Listaxe provisional 4º de Educación Infantil

Listaxe provisional 5º de Educación Infantil

Listaxe provisional 1º de Educación Primaria

Listaxe provisional 3º de Educación Primaria

Recordámoslles que o  prazo de reclamación: é  5 días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.

Antes do 15 de maio  procedárase á publicación listas definitivas de admitidos e non-admitidos.

Prazo de reclamación: un mes a partir do día seguinte a publicación deberá presentar recurso de alzada ante a xefatura territorial.

Importante!  Formalización de matrícula: Do 20 ao 30 de xuño

DESCARGAS DE IMPRESOS PARA A MATRÍCULA

Prema sobre cada documento para poder descargalo:

Achegar ademais a seguinte documentación:

  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE VACINAS.os 
  • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET.
  • CERTIFICADO EMPADRONAMENTO.
  • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA.
  • FOTOCOPIADO LIBRO DE FAMILIA  
  • E de ser o caso, FOTOCOPIA DA SENTENZA REFERIDA A GARDA E CUSTODIA DO ALUMNO OU ALUMNA.

BENVIDOS/AS AO NOSO COLEXIO!

Enderezo: Ronda de Outeiro, 211 15007 A Coruña

Teléfono: 881 960 316   FAX: 881 960 322

Correo electrónico: ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación ven de publicar a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

Pódese recoller o impreso na Secretaría do centro  o descargalo premendo AQUÍ. Prazo de presentación de solicitudes ata o 23 de xuño.

FORMALIZACIÓN DA MATRICULA. LISTAXES ADMITIDOS CURSO 2017-2018

Listaxe de admitidos 1

Listaxe de admitidos 2.

Listaxe de non admitidos.

Xa poden pasar por secretaría para recoller os documentos de formalización de matrícula ou descargalos neste enlace.

Estes documentos débense entregar no centro do 22 ao 30 de xuño.

 

ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2017-2018

INFORMACIÓN REFERIDA AO  PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018

 

Pódese descargar a información que ven a continuación premendo aqui

Presentación solicitudes de admisión: Do 1 ao 20 de marzo.

Prazo presentación documentación xustificativa: Do 23 de marzo  ao 5 de Abril  

Publicación listas provisionais de admitidos e non-admitidos: Antes do 25 de abril

Prazo de reclamación: 5 días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.

Publicación listas definitivas de admitidos e non-admitidos: Antes do 15 de maio.

Prazo de reclamación: un mes a partir do día seguinte a publicación deberá presentar recurso de alzada ante a xefatura territorial.

Formalización de matrícula: Do 20 ao 30 de xuño

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-18  

A Admisión do alumnado neste Centro para o curso 2017-18  axustarase á lexislación e proceso que se indican:

1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG 26/12/2012)

- Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos. (DOG 15/03/2013).

-  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos. (DOG 01/02/2017).

- Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

Cursos de Educación Infantil Cursos de Educación Primaria

Cursos de Educación Infantil

Cursos de Educación Primaria

Postos dispoñibles

(1)

Postos dispoñibles

(1)

 

Cuarto (3 anos)………. 66

Quinto (4 anos)………. 23

Sexto (5 anos)………...18

 

9

0

0

 

Primeiro………….  4

Segundo…………  0

Terceiro………….. 1

Cuarto  ……….. ..  12

Quinto    .………...  0

Sexto      ………… 18

 

9

0

0

0

0

0

(1)Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15)

3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A áreae influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES  URBANO LUGRÍS.

 4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA E. INFANTIL

O vindeiro día 2 do mes de marzo, 2017 ás 16:30 horas, celebrarase unha xornadas de Portas Abertas para todas aquelas familias que desexen coñecer o centro.

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (Anexo II), a recoller en secretaría ou descargar no portal da Consellería de Educación : admisionalumnado:https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 1 ao 20 de  marzo (horario de 9 a 14:00 h.), acompañadas da copia do DNI, copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.

 6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril. Porén, para facilitar trámites e evitar viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de: domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegue a consulta automática de datos (art. 17.1).

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente. 

 7.- PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

- Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles.

- Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

 8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa matrícula na Secretaría do Centro,  do 20 ao 30 de xuño (de 9:00 h a 14:00 h). Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida. 

9.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

• Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música e Inglés.

• Coidador.

• Departamento de Orientación Escolar:

-  Orientadora.

- Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

• Aulas de PT.

• Aula de AL.

• Aula de Música.

• Aulas con dotación TICs.

• Todas as aulas están equipadas con ordenador, proxector e pantalla.

• Biblioteca.

• Salón de Actos, dotado con equipo de proxección.

• Sala de audiovisuais, dotado con equipo de proxección.

• Pavillón polideportivo.

• Comedor escolar.

• Servizo de madrugadores.

• Parque Infantil.

• Patios exteriores de E. Infantil e Primaria.

• Patios cubertos.

 10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 10.1.- Comedor Escolar.

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 18:00 h de  luns a venres.

 e-mail: anpa_safa@hotmail.com

- Lexislación aplicable:

. Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007). 

. Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

10.2.- Madrugadores (7:30 - 9:00h).  

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 18:00

e-mail: anpa_safa@hotmail.com

 10.3.- Outras actividades extraescolares

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre outras actividades que se poidan organizar. 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE

 A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflita datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado),utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante(Art. 13.3).

A Coruña, a 1 marzo de 2017.

 

 

COMEZO DO CURSO 2016-2017

TODOS OS CURSOS COMEZARÁN  AS CLASES O  DIA 12 DE SETEMBRO

EDUCACIÓN INFANTIL:

• 3 ANOS:  Na reunión do día 9 ás 11:00 horas se lles informará do horario de entrada do día 12.

• 4 ANOS: Ás 10:00 horas da mañá pola parte traseira do colexio.

• 5 ANOS: Ás 9:30 horas pola parte traseira do colexio.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

• 2º,4º E 6º: As 9 horas pola porta do curso anterior.

• 5º CURSO: Ás 9 horas no salón de actos.

• 3ºCURSO: Ás 9:30  horas no salón de actos.

• 1ºCURSO Ás 10:00 horas horas no salón de actos. 

INFORMAMOS QUE A PARTIRES DESTE CURSO TODO O ALUMNADO DEBERÁ SER RECOLLIDO POLO PAI/NAI/TITOR OU UNHA PERSOA MAIOR DE IDADE AUTORIZADA POR ESTES. DITA NORMA TAMÉN SE APLICARÁ AO ALUMNADO QUE QUEDE NO COMEDOR

Os pais e nais dos nenos de 4º de Educación Infantil (3 anos) terán unha reunión coas titoras o día 9 de setembro ás 11 horas na que se informará do profesorado, de aspectos organizativos do centro e do calendario e PERÍODO DE ADAPTACIÓN do  12 ao 23 de setembro.

PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA 4ª DE E. INFANTIL (3 ANOS)

  • PRIMEIRA SEMANA       12-16 DE SETEMBRO

1º GRUPO:    DE 9:15 A 10:45

2º GRUPO:    DE 12:15 A 13:45

  • SEGUNDA SEMANA       19-23 DE SETEMBRO

TODOS XUNTOS DE 10 A 12:30

  • XORNADA COMPLETA DENDE O DIA 26 DE SETEMBRO

PREME AQUI PARA LER TODA A CIRCULAR CON TODA A  INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS DOS NENOS E  NENAS DE 3 ANOS