Fin de curso: 1º ciclo e.p.

Para ver a despedida dos nenos e nenas de 2º curso pica aquí.

1º curso e.p.Fin de curso: 2º ciclo e.p.

Para ver actividades que fixeron os nenos e nenas de 3º e 4º pica aquí.

 

Despedida dos alumnos de 4º que cambian de ciclo aquí.

Fin de curso: 3º ciclo e.p.

Enlace ao bolg ceipfontán de 6º curso de primaria aquí.

 

5º curso de e.p.

Servizo de comedor para o curso 2011-2012

O prazo de solicitude de praza para o vindeiro curso será do 15 ao 22 de xuño, ámbolos dous inclusive.
No mes de xuño solo se procederá a adxudicación das prazas de comedor, non se será preciso achegar documentación da renda familiar ata setembro.
Do 1 ao 20 de setembro de 2011, aquelas familias que soliciten o uso gratuíto do servizo de comedor ou a bonificación do 50% do prezo, deberán aportar a documentación precisa. A partir do día 1 de setembro terán a información e documentación necesaria na web do centro e na conserxería.
O prazo de entrega da solicitude e documentación acreditativa remata o mércores 22 de xuño.
O Consello Escolar do centro publicará, no taboleiro de anuncios e na web, unha lista provisional de admitidos para o servizo de comedor antes do 1 de xullo entre as solicitudes recibidas.
Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo do 15 a 22 de xuño.
A selección e admisión de usuarios do servizo de comedor, cando existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, correspóndelle ao consello escolar do centro. No taboleiro de anuncios e na web do centro exporase a listaxe provisoria de admitidos e de suplentes, respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:
-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.
-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe da asistenta social do concello que corresponda.
-Alumnado membro de familias numerosas
-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.
-Outro alumnado do centro.

Documentos para visualizar e descargar:

-Circular informativa.
-Impreso de solicitude do servizo de comedor.
-Impreso de solicitude para colaborar no comedor.

Lista de libros de texto para o curso 2011-2012

Para visualizar e descargar a lista de libros de texto para o curso 2011 2012 pique aquí.

Letras letriñas, xuño 2011

 

Excursión fin de primaria


Axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2011 2012

Toda a información e documentación está dispoñible na páxina web de Consellería de Educación. Para acceder pique aquí.
Axudas para 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria:
-Circular informativa.
-Orde de convocatoria.
-Impreso de solicitude.
Axudas para 3º e 4ºde educación primaria:
Estas axudas solo son para os libros que cambian de idioma (matemáticas no caso do noso cengtro) debido ao Decreto do Plurilingüísmo. Os restantes libros recibiranos os alumnos ao inicio do curso porque segue en vigor o programa de gratuídade libros de texto neste ciclo de educación primaria.
-Circular informativa.
-Orde de convocatoria.
-Impreso de solicitude.

Visita á granxa escola de Belelle


NOTA INFORMATIVA

ÁS FAMILIAS DOS ALUMNOS QUE TEÑAN PRESENTADA SOLICITUDE DE PRAZA PARA 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)
Deberán aportar a documentación xustificativa das circunstancias acreditadas (certificado de Padrón municipal, etc…)
No caso das familias que acrediten o lugar de traballo, no punto 6, do artigo 21º, da orde de 17 de maio de 2007 di:
-Traballadores por conta allea: certificado expedido para o efecto polo titular ou responsable da empresa e unha copia do contrato laboral;
-Traballadores por conta propia: alta censal incial perante a Axencia Estatal Tributaria e alta na Tesourería Xeral no Réxime da Seguridade Social correspondente.
OS  DOCUMENTOS  REQUIRIDOS  PODERÁN  PRESENTARSE  NO  CENTRO  ATA  O MARTES,  26  DE  ABRIL,
Sada a 4 de abril de 2011.
O DIRECTOR Asdo. Miguel Gayoso Barreiro

Distribuir contido