CONVOCATORIA DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA CURSO 22 23

Está publicada na web do Concello de Sada a convocatoria de axudas económicas para a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.

As bases atópanse no taboleiro de anuncios da entrada do centro e na web do Concello de Sada:

Bases da convocatoria.