AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG de 18 de maio de 2022 publicouse a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/2023.

No curso 2022/2023 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º e 4º de Primaria. O alumnado matriculado no curso 2022/23 en 5º e 6º de EP no noso centro, ao formar parte do Proxecto E-DIXGAL, está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado en toda a Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na páxina web do centro e no portal da Consellería de Educación  http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 22 de xuño de 2022, inclusive.

Para presentar a solicitude presencialmente no centro é preciso concertar cita previa (881880022 – ceip.sada@edu.xunta.gal). 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal . Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes  presencialmente  no centro  ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.  O formulario tamén estará dispoñible no centro. 

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

  • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros: 210 euros.
  • Renda per cápita familiar superior a 6.000 ata 10.000euros: 140 euros 

No caso das  axudas para a compra de material escolar  destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Para os efectos de renda terase en conta o exercicio fiscal do ano 2020 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2020, agás cando unha sentencia de separación ou divorcio posterior a esta data atribúa a custodia a un dos dous proxenitores e nos casos de violencia de xénero que se aplicará o disposto na súa lexislación específica.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro  (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto. A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º e 4º de Primaria, de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. 

  • En 3º de EP corresponde cambiar os libros de texto  para vincular o mesmo ao proceso de implantación da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica de educación (LOMLOE).  Por isto a ANPA, en principio, no contaría cun banco de libros. Pero está estudando a maneira de, unha vez publicada a listaxe definitiva de admitidos/as no fondo libros, cubrir as necesidades das familias do centro non admitidas nel.
  • 4º de EP: Para aquelas familias que non se lles concedan libros a través do Fondo solidario (por superar os límites de renda) hai libros da ANPA que seguramente sexan suficientes. 

 A ANPA comunicará más adiante como acollerse ao Banco de libros (para facelo é preciso ser socio/a).

Orde da convocatoria.

Documentación obrigatoria.

Anexo I e Anexo II

Fondo libros.

Sede electrónica.