NOTA INFORMATIVA

ÁS FAMILIAS DOS ALUMNOS QUE TEÑAN PRESENTADA SOLICITUDE DE PRAZA PARA 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)
Deberán aportar a documentación xustificativa das circunstancias acreditadas (certificado de Padrón municipal, etc…)
No caso das familias que acrediten o lugar de traballo, no punto 6, do artigo 21º, da orde de 17 de maio de 2007 di:
-Traballadores por conta allea: certificado expedido para o efecto polo titular ou responsable da empresa e unha copia do contrato laboral;
-Traballadores por conta propia: alta censal incial perante a Axencia Estatal Tributaria e alta na Tesourería Xeral no Réxime da Seguridade Social correspondente.
OS  DOCUMENTOS  REQUIRIDOS  PODERÁN  PRESENTARSE  NO  CENTRO  ATA  O MARTES,  26  DE  ABRIL,
Sada a 4 de abril de 2011.
O DIRECTOR Asdo. Miguel Gayoso Barreiro