DEPENDENCIAS

 

 

  AULAS

 

3 Aulas de E.I.                                                             1 Pedagoxía Terapéutica

6 Aulas de E.P.                                                            1 Aula de Inglé

1 Aula de E. Musical                                                   1 Aula de Relixíon Católica

1 aula de Relixión Evanxélica.

 

     ESPAZOS ADMINISTRATIVOS

 

1 Dirección                                                                    1 Despacho secretaría

1 Xefatura de estudos                                                1 Conserxería                                                        

1 Departamento de Orientación

 

      ESPAZOS COMÚNS

 

Biblioteca                                                                           

Aula informática                                                                Ximnasio-salón actos                                                                          

Aula "OS CANTARES"                                                        Comedor

Patio E.I.                                                                             Patio E.P.                                     

            

OUTROS ESPAZOS  

 

Sala de mestres