Datos do Centro

Denominación do Centro  CEIP PORTOFARO 
 Código  15023053
 Enderezo  Rúa dos Templarios, 1
 C.P.  15679
Horario lectivo 9:00 - 14:00 h
Horario comedor 1ª quenda: 14:00-15:00 (Infantil e 1º-2º EP)
2ª quenda: 15:00-16:00 (3º-4º-5º-6º EP)
 e-mail  ceip.portofaro@edu.xunta.es
 e-mail (ausencias comedor) avisoscomedorportofaro@gmail.com
 Teléfonos:
conserxería 881880349
inarámico 881880350  *
secretaría 881880345
dirección 881880346
xefatura estudos 881880347
orientación 881880348
fax 881880351

 * teléfono preferente contacto pola tarde

 Proxecto Educativo do CEIP Portofaro (PEC)

Listado de profesorado curso 2017-2018

Currículum e Aspectos Básicos das Programacións

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

E. INFANTIL

 

E. PRIMARIA:

ESTÁNDARES MÍNIMOS

1º DE PRIMARIA

2º DE PRIMARIA

3º DE PRIMARIA

4º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA

 ASPECTOS BÁSICOS DAS PROGRAMACIÓNS:

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO CUARTO QUINTO SEXTO
L. CASTELÁ L. CASTELÁ L. CASTELÁ L. CASTELÁ L. CASTELÁ L. CASTELÁ
L. GALEGA L. GALEGA L. GALEGA L. GALEGA L. GALEGA L. GALEGA
INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
NATURAIS NATURAIS NATURAIS NATURAIS NATURAIS NATURAIS
SOCIAIS SOCIAIS SOCIAIS SOCIAIS SOCIAIS SOCIAIS
E. FÍSICA E. FÍSICA E. FÍSICA E. FÍSICA E. FÍSICA E. FÍSICA
RELIXIÓN RELIXIÓN RELIXIÓN RELIXIÓN RELIXIÓN RELIXIÓN
VALORES CÍVICOS VALORES CÍVICOS VALORES CÍVICOS VALORES CÍVICOS VALORES CÍVICOS VALORES CÍVICOS
PLÁSTICA PLÁSTICA PLÁSTICA PLÁSTICA PLÁSTICA PLÁSTICA
MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA