Consello Escolar 2008


Renovación Parcial do Consello Escolar. 2008-2009

De conformidade co establecido na Resolución do 1 de setembro de 2008 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 18), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 • O Director ou directora do Centro.
 • Un profesor ou profesora.
 • Un pai ou nai ou titor legal.
 • Un representante do persoal de administración e servizos

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 
Calendario electoral
 
 30 DE OUTUBRO. ELECCIÓN DA XUNTA ELECTORAL que queda constituída por
 • Director ou Directora do Centro. D. ANTONIO FERNÁNDEZ REGOS.
 • Un profesor ou profesora. DNA MARIA DO CARMEN VAZQUEZ FUSTES.
 • Un pai ou nai ou titor legal. DNA ANA MARÍA VILLAVERDE.
 • Un representante do PAS. DNA YOLANDA VIDAL FRAGA.

4 DE NOVEMBRO. CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 • Publicación  das convocatorias de eleccións. Para presentar unha candidatura dirixirse á Secretaría do centro.
 • Publicación do censo de pais/nais (Comprobar datos nos taboleiros de anuncios. Pódense presentar reclamacións ata o día 17 de novembro).

18 DE NOVEMBRO. 2ª REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL

    1º)Proclamación de candidatos:

 • Nerea de Valenzuela Bandín
 • Mª Lourdes Gulias Otero
 • Iria Rivas Varela
 • Joaquín Vila Sampayo

    2º)Sorteo de membros da mesa electoral:

   VOCALES TITULARES:

 • María Luisa Quintela Pérez
 • Rosalino Manuel Blanco Recarey
 • Concepción Villaverde Blanco
 • Alicia Ana Silva Martínez

    VOCALES SUPLENTES:

 • Marta Veleiro Rodríguez
 • Antonia Bravo Maximiano
 • Francisco Jesús Rodríguez Freire
 • Javier Otero Suárez

25 DE NOVEMBRO. VOTACIÓNS DE 16:00 A 19:00. Ver RESULTADOS

2 DE DECEMBRO. 3ª e última reunión da Xunta Electoral (Proclamación de candidatos elixidos)

9 DE DECEMBRO. Constitución do novo Consello Escolar.