Estamos en reformas

Estamos en Obras

Estamsos en obras

 

MATRÍCULA CURSO 2016/17

 

MATRÍCULA CURSO 2016/17

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

       O prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o día 1 ao 29 de marzo do 2015 ámbolos dous incluídos.

 • Anexo II + Anexo A: (solicitar unha copia en secretaría)

  -     A solicitude será única e terá carácter vinculante. Entregarase unha única solicitude no centro que se solicita en primeiro lugar, de non ser así a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  -     O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

  -      Esta soliciude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais, no caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

  -      Na folla 4 deste anexo, tanto que se opte por unha tributación conxunta como por unha tributación individual, a autorización concederase por ámbolos dous cónxuxes. Nesta autorización deben figurar todos os declarantes na unidade familiar.

 • Fotocopia do Libro de Familia ou do DNI do alumno/a (as fotocopias pódense facer no centro)

 • Se é o caso documentación xustificativa de praza con necesidades específicas de apoio educativo

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

NIVEL

RESERVA

VACANTES

NNEE

 

22

3

16

9

 

11

14

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

NIVEL

RESERVA

VACANTES

NNEE

16

6

3

19

6

 

19

6

 

23

2

 

16

9

 

17

8

 

 

 

  De existir máis solicitudes de prazas que postos escolares ofertados abrirase un prazo do 1 ao 12 de abril do 2016 para presentar a documentación xustificativa dos méritos alegados, xunto cunha copia do Anexo II presentado anteriormente. A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente. 

 As listaxes provisionais publicaranse no taboleiro de anuncios do centro con anterioridade ao 25 de abril de 2016 terán un carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación no prazo de 5 días hábiles.

Publicaranse as listaxes definitivas, ordenadas por puntuación, antes do 15 de maio do 2016. 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

   Os prazos para a formalización da matrícula son do 20 ao 30 de xuño ambolosdous incluídos adxuntando debidamente cuberto o Anexo III da convocatoria que se facilitará na secretaría do centro.

Documentos (as fotocopias pódense facer no centro) :

  • Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa

  • Fotocopia do libro de vacinas

  • Fotocopia da tarxeta da SS ou da entidade médica que proceda

  • Certificado do empadroamento (soamente se non se entregou durante o proceso de admisión)

  • 2 Fotos tamaño carné.

   As nais, pais ou representantes legais do alumnado que, dacordo co disposto nesta orde, presenten solicitude de admisión ou formalización de matrícula, deberán indicar expresamente nestas se solicitan o uso do servizo complementario de transporte escolar. O alumnado con garantia de permanencia no centro que non teña que formalizar matrícula deberá manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este ao longo do mes de maio de cada ano que solicita utilizar este servizo complementario.

 O HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA É DE 9 A 10 HORAS DE LUNS A VENRES

 

A Secretaria

 

GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO CURSO 2013/2014

in

Á Consellería de Educación publicou no DOG a Orde do 30 de maio de 2013 onde se establecen as bases das axudas para adquisición dos libros de texto e materiais curriculares para o alumnado o vindeiro curso.


No ficheiro adxunto  poderedes consultar a nota informativa enviada ás familias explicando quen pode solicitar a axuda, como facela, a documentación necesaria, etc.


Os impresos pódense solicitar en Secretaría. Ou, premendo aquí, poderedes descargalo e entregalo cuberto e asinado en Secretaría.


Prégase que se respecten horarios e prazos.


 

RESERVA DE PRAZA CURSO 2013/2014

 


RESERVA DE PRAZA


CURSO 2013/2014


ÁBRESE O PERÍODO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2013/2014 PARA OS NENOS E NENAS NACID@S NO ANO 2010 (EI 3 ANOS) E PARA OS ALUMNADO DOS DEMAIS CURSOS MATRICULAD@S NOUTROS CENTROS.


 A matrícula formalizarase no mes de xuño


 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
 1. FOTOCOPIA DO DNI D@ ALUMN@ OU DO LIBRO DE FAMILIA 2. FOTOCOPIA DO DNI DO PAI E/OU DA NAI 3. CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO


 PRAZO:


DO 5 AO 17 DE ABRIL


 

AVISO: O VENRES 5 DE ABRIL A SECRETARÍA PERMANECERÁ PECHADA DEBIDO Á ACTIVIDADE DA PLANTACIÓN COA TOTALIDADE DO ALUMNADO.


O CALENDARIO PARA AS RESERVAS DE PRAZA QUEDARÁ DENDE O LUNS 8 ATA O MÉRCORES 17 NO HORARIO ESTIPULADO A CONTINUACIÓN.


GRAZAS


 


LUNS DAS 9:00 ÁS 10:00 horas


MARTES A VENRES DAS 9:00 ÁS 10:30 horas  


PRÉGASE QUE RESPECTEDES O HORARIO DEBIDO A QUE NO RESTO DA XORNADA A SECRETARIA TEN CLASE


Os impresos para cubri-la reserva, atoparédelos no adxunto.


 


Horario de atención ás familias

CURSO 2012/2013


Os horarios de atención ás familias para este curso será o seguinte:


Secretaría


LUNS e MARTES de 9:00 a 10:00


MÉRCORES, XOVES e VENRES de 9:00 a 11:00


Direccíón 


LUNS a VENRES DE 11:00 a 11:55


Xefatura de estudios


VENRES de 9:10 a 10:05


Titores


MARTES de 16:00 a 17:00

Distribuir contido