Organigrama

Equipo humano

Organos Colexiados

 • Claustro de profesores, composto por 27 docentes

   

 • Consello escolar. É o máximo órgano do centro e está integrado por:

- Directora, como presidenta.

- Xefa de estudios.

- Secretaria, con voz pero sen voto.

- 5 representantes do profesorado

- 4 representantes dos pais/nais

- 1 representante da ANPA

- 1 representante do Concello

- 1 representante do persoal non docente

 • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), integrada polo Director, a xefa de estudios, o orientador e os coordinadores de cada un dos ciclos
 • Equipos de ciclo: un equipo por cada ciclo, composto polo profesorado que imparte clase no mesmo.
 • Equipo de biblioteca; Equipo Tic
 • Departamentos: a) de actividades complementarias e extraescolares, b) de normalización lingüística e c) de orientación, coa mesma composición que a CCP

Organos Unipersoais

 • Directora
 • Xefa de Estudios
 • Secretaria

Equipo docente

Xeneralistas Especialistas Total
Infantil Primaria In Fr Mu EF PT AL Ori Rel
5 11 2 1 1 2 2 1 1 1 27

Persoal non docente.

 • 1  Cociñeira e 2 auxiliares de cociña.
 • 3 Limpadoras
 • 1 Coidadora
 • 1 conserxe
Distribuir contido