NOVA MATRÍCULA CURSO 2016-2017

 

 Anuncio do inicio do procedemento de admisión do alumnado para o curso 2016/2017:

RESERVA DE PRAZA: 1 AO 16 DE FEBREIRO

NOVAS SOLICITUDES: 1 AO 29 DE MARZO, ambos inclusive.

 

 

Tríptico de presentación do centro./2

  • Formalización da matrícula:20 ao 30 de xuño. Anexo III
  • Cada solicitante presentará unha única solicitude , relacionando nela por orde de preferencia ata seis centros nos que solicita praza. Entregarase no centro que se solicita en primeiro lugar.
  • Os pais que opten a unha praza para alumnado con n.e.e. achegarán a documentación pertinente.

Enlace ao documento de SOLICITUDE . As solicitudes irán acompañadas da fotocopia da páxina do libro de familia onde estea inscrito o alumno/a.

Enlace á Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos publicos.

Enlace ao resume de todo o proceso.

AUTORIZACIÓNS e ANEXOS (setembro):

Nos seguintes enlaces atoparán os impresos de autorizacións que deben ser entregados no centro, só no caso de que vostede estea de acordo cos seus términos.

Poden descargar estes impresos no caso de que o seu fillo ou filla perda as fotocopias dos mesmos que lle serán entregadas no centro.

Autorización para uso da imaxe persoal do alumno ou alumna. Para todo o alumnado do centro.

Autorización para recibir información, relacionada co ámbito académico, a través de e-mail. Para todos o alumnado do centro.

Autorización xeral para actividades complementarias (as que se realizan dentro do horario lectivo). Para todo o alumnado do centro.

Seccións Bilingües. Para 1º, 2º e 3º e 4º de Educación Primaria

Recollida de alumnos/as antes de rematar a xornada lectiva

Comunicación de que non quedan a comer

Autorización para marchar sós a pé/parada do transporte