Mensaxe covid-19

Estimada familia:

Comunicámoslles que se confirmou un caso da Covid-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou a súa filla. Tras realizar o estudo de contactos no centro, NON foi identificado/a como contacto estreito, polo que pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Pode consultar máis información en https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/modelo_carta_educovid_2020_09_29.pdf.