LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-18

RECLAMACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS CURSO 2017/2018

 

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación..

A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.

PRAZO DE MATRÍCULA

                         -Do 20 ao 30 de xuño

-IMPRESO DE MATRICULA

Listaxes definitavas de admisión curso 2017/2018:

                                                                              -4º de E. Infantil (3 anos)

                                                                              -6º de E. Infantil (5 anos)

                                                                               -2º de E. Primaria.

                                                                               -3º de E. Primaria.

                                                                               -4º de E. Primaria.

   


PROGRAMA BOLSAS COMEDOR CURSO ESCOLAR 2017-2018

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

Quince días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 

Poderán admitirse solicitudes fose do prazo establecido e ao longo de todo o curso escolar, cando con posterioridade á finalización do devandito prazo concorra algunha das circunstancias descritas no apartado 6 das bases da convocatoria.

 

OBXECTO

 

É obxecto desta convocatoria regular a concesión de bolsas comedor para o curso escolar 2017/2018 destinadas a familias do Concello da Coruña en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo, que serán incompatibles con calquera outra axuda doutras institucións públicas ou privadas que puidesen percibirse coa mesma finalidade.

 

DESTINATARIOS

 

As persoas físicas pertencentes a unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo, escolarizados en centros de ensino no termo municipal da Coruña sostidos con fondos públicos que conten con servizo de comedor, e que, ademais, reúnan os requisitos requeridos (consultar BOP ou páxina web do Concello).

                                                                      

Powered by Drupal - Design by artinet